ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ದಾಖಲಾತಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು - 2017

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್