ಬಿ.ಇಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 2012-13

Remaining seats for B Ed admission for the year 2012-13.

"ONLINE APPLICATION FOR ADMISSION TO B.Ed FOR THE YEAR 2012-13" -For more Information Contact: 080-22483145/22271866

BEd Brouchure 2010-11

 

 

ವಿನ್ಯಾಸ & ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ