ಮುಖಪುಟ >> ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ >> ಬಿ ಇಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು

BEd Selection 2018-19

ಬಿ.ಇಡಿ 2018-19 - ದಿನಾಂಕ:11-10-2018ರಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.

ಬಿ.ಇಡಿ 2018-19 - ದಿನಾಂಕ:10-10-2018ರಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.

ಬಿ.ಇಡಿ 2018-19 - ದಿನಾಂಕ:09-10-2018ರಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.

ಬಿ.ಇ.ಡಿ 2018-19 ದ್ವಿತೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು | ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳ ವಿವರ.

B.Ed 2018-19 Institution wise vacancy available as on 28.09.2018.

B.Ed 2018-19 Institution wise vacancy available as on 27.09.2018.

B.Ed 2018-19 Institution wise vacancy available as on 26.09.2018.

B.Ed 2018-19 Institution wise vacancy available as on 25.09.2018.

B.Ed 2018-19 Institution wise vacancy available as on 24.09.2018.

ಬಿ.ಇಡಿ 2018-19 ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ - ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು | ಕಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು | ಸಂಸ್ಥೆ ವಿವರಗಳು .

ಬಿ.ಇಡಿ. 2018-19 ವರದಿಗಳು - ಸೂಚನೆಗಳು | ಕಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ | ವಿಜ್ಞಾನ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ | ವಿಶೇಷ ಗುಂಪಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ | ಕಟ್-ಆಫ್ | ತಿರಸ್ಕೃತ ವರದಿ | ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ | ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ದಾಖಲು ನಮೂನೆ | ಕಲೆ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ .

BEd Selection 2012-13

Remaining seats for B Ed admission for the year 2012-13.

"ONLINE APPLICATION FOR ADMISSION TO B.Ed FOR THE YEAR 2012-13" -For more Information Contact: 080-22483145/22271866

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್