ಡಿಇಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಪಿಇಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 2018-19

D.El.Ed/DP.Ed Admissions 2018-19 - Instructions to the Candidates | D.El.Ed Selection Report | D.El.Ed Selection Report Special Group | D.El.Ed Rejection Report | D.P.Ed Selection Report | D.P.Ed Rejection Report .

Application for Admission to D.EL.Ed / D.P.Ed., Courses 2018-19 - Broucher | Instructions to candidates | D.EL.Ed Institution Details | D.P.Ed Institution details | Application Form.

NIOS link to register for D.EL.Ed training for untrained in-service teacher.

"ONLINE APPLICATION FOR ADMISSION TO D.Ed/DP.Ed FOR THE YEAR 2012-13" -For more Information Contact: 080-22483145/22271866

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್