ಮುಖಪುಟ >> ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ >> ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ [KARTET] ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2018

KARTET-2018 - Regarding availability of Eligibility Certificate through online | Login to Generate Eligibility Certificate.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-2018 - ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:27-04-2019.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-2018 - ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:27-03-2019.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-2018 - ಪ್ರಕಟಣೆ | ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-2018 ಫಲಿತಾಂಶ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-2018- ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2018 - ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು | ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2018 - ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2018 ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಗಾಗಿ.

Mismatch found in the Online Application of the following candidates applied for KARTET-2018 -  Paper1 | Paper2 .

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2018 ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ | ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2018 - ಎಫ್.ಎ.ಕ್ಯೂ - ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ .

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2018 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ - ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2018 ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-2018 ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ - (Testing Purpose only) .

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್