ಮುಖಪುಟ >> ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ >> ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ [KARTET] ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2018 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ - ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2018 ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-2018 ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ - (Testing Purpose only) .

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್