ಮುಖಪುಟ >>ದತ್ತಾಂಶ ಕೋಶ>> ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ

2015-16

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ಳೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ -- English | Kannada.

2012-13

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ಳೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ - English | Kannada.

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ - English | Kannada.

2011-12

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ - English.

2010-11

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ - Kannada | English.

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|ಕಾಯ್ದೆಹಕ್ಕು