ಮುಖಪುಟ >> ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ >> ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

2018-19

ಕ್ರ ಸಂ ವಿವರ ಆಯವ್ಯಯ ಶೇಕಡಾವಾರು
1.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

1465653.00
69.76
2.

ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

612867.00
29.17
3.

ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ

4123.00
0.20
4.

ಸಾಮಾನ್ಯ

18260.00
0.87
 

ಒಟ್ಟು:

2100903.00
100.00
5.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

274292.00
99.67
6.

ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ

904.00
0.33
 

ಒಟ್ಟು

275196.00
100.00
 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

2376099.00
100.00

 

 

 

 

 

ಆಯವ್ಯಯ ದಾಖಲೆಗಳು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ - 1ನೇ ಕಂತು | 2ನೇ ಕಂತು | 3ನೇ ಕಂತು .

ಖಜಾನೆ-2 ಅನುಕಲನ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು -ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:13-04-2018.

>> archives

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್