ಮುಖಪುಟ >> ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ >> ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

2017-18

ಕ್ರ ಸಂ ವಿವರ ಆಯವ್ಯಯ ಶೇಕಡಾವಾರು
1.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

961069.00 64.24
2.

ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

500178.00 33.43
3.

ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ

3683.00 0.25
4.

ಸಾಮಾನ್ಯ

31098.00 2.08
 

ಒಟ್ಟು:

1496028.00 100.00
5.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

286654.00 99.55
6.

ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ

1299.00 0.45
 

ಒಟ್ಟು

287953.00 100.00
 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

1783981.00 100.00

 

 

 

 

 

2016-17

ಕ್ರ ಸಂ ವಿವರ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೇತರ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು
1.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

412212.00 572130.00 984342.00 53.33
2.

ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

139026.00 358803.00 139026.00 26.97
3.

ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ

500.00 3158.00 3658.00 0.19
4.

ಸಾಮಾನ್ಯ

18559.00 127.00 18686.00 1.01
 

ಒಟ್ಟು:

570297.00 934218.00 1504515.00 100.00
5.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

92396.00 246207.00 338603.00 18.34
6.

ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ

2187.00 369.00 2556.00 0.13
 

ಒಟ್ಟು

94583.00 246576.00 341159.00 100.00
 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

664880.00 1180794.00 1845674.00 100.00

 

 

 

 

 

 

2015-16

ಕ್ರ ಸಂ ವಿವರ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೇತರ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು
1.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

296042.00 652114.00 948156.00 60.95
2.

ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

166015.00 384365.00 550380.00 35.38
3.

ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ

500.00 2778.00 3278.00 0.21
4.

ಸಾಮಾನ್ಯ

53444.00 293.00 53737.00 3.45
 

ಒಟ್ಟು:

516001.00 1039550.00 1555551.00 100.00
5.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

75396.00 201813.00 277209.00 99.64
6.

ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ

614.00 384.00 998.00 0.36
 

ಒಟ್ಟು

76010.00 202197.00 278207.00 100.00
 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

592011.00 1241747.00 1833758.00 100.00

 

 

 

 

 

 

2014-15

ಕ್ರ ಸಂ ವಿವರ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೇತರ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು
1.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

376269.57 681147.49 1057417.06 54.15
2.

ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

180713.13 418490.05 599203.18 30.68
3.

ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ

396.00 2592.07 2988.07 0.15
4.

ಸಾಮಾನ್ಯ

31997.01 294.36 32291.37 1.65
 

ಒಟ್ಟು:

589375.71 1102523.97 1691899.68 100.00
5.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

63871.53 195775.54 259647.07 13.30
6.

ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ

965.00 367.01 1332.01 0.07
 

ಒಟ್ಟು

64836.53 196142.55 260979.08 100.00
 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

654212.24 1298666.52 1952878.76 100.00

 

 

 

 

 

 

2013-14

ಕ್ರ ಸಂ ವಿವರ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೇತರ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು
1.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

336262.15 605531.84 941793.99 62.14
2.

ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

127512.39 389539.48 517051.87 34.12
3.

ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ

535.00 2394.92 2929.92 0.19
4.

ಸಾಮಾನ್ಯ

53458.27 282.17 53740.44 3.55
 

ಒಟ್ಟು:

517767.81 997748.41 1515516.22 100.00
5.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

47514.21 191484.75 238998.96 99.34
6.

ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ

1234.00 347.32 1581.32 0.66
 

ಒಟ್ಟು

48748.21 191832.07 240580.28 100.00
 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

566516.02 1189580.48 1756096.50 100.00

 

 

 

 

 

 

2012-13

ಕ್ರ ಸಂ ವಿವರ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೇತರ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು
1.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

271129.35 570465.04 841594.39 66.11
2.

ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

63871.72 345158.65 409030.37 32.13
3.

ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ

500.00 1979.21 2479.21 0.19
4.

ಸಾಮಾನ್ಯ

19643.51 269.59 9913.10 1.56
 

ಒಟ್ಟು :

355144.58 917872.49 1273017.07 100.00
5.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

37870.91 151937.83 1704439.75 36.23
6.

ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ

1850.00 312.19 2162.19 1.13
 

ಒಟ್ಟು

39720.91 152250.02 191970.93 100.00
 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

394865.49 1070122.51 1464988.00 100.00

 

 

 

 

 

 

2011-12

ಕ್ರ ಸಂ ವಿವರ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೇತರ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು
1.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

92553.16 460306.86 552860.02 52.16
2.

ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

59974.37

216830.29

276804.66

31.69
3.

ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ

1470.00

1588.12

3058.12

0.27
4.

ಸಾಮಾನ್ಯ

34818.90

211.97

35030.87 3.08
 

ಒಟ್ಟು :

188816.43

678937.24

867753.67

87.20
5.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

30263.00

113719.40

143982.40

12.69
6.

ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ

840.00

304.82

1144.82

0.11
 

ಒಟ್ಟು

31103.00

114024.22

145127.22

12.80
 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

219919.43

792961.46

1012880.89

100.00

 

 

 

 

 

 

 

2010-11

ಕ್ರ ಸಂ ವಿವರ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೇತರ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು
1.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

90041.24
416989.72 507030.96 51.67
2.

ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

56570.87

252804.44

309375.31

31.53

3.

ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ

1720.00

1428.79

3148.79

0.33

4.

ಸಾಮಾನ್ಯ

29197.73

194.36 29392.09 2.99
 

ಒಟ್ಟು :

177529.84

671417.31

848947.15

86.52

5.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

26531.00

104612.83

131143.83

13.36

6.

ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ

790.00

306.17

1096.17

0.12

 

ಒಟ್ಟು

27321.00

104919.00

132240.00

13.48

 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

204850.84

776336.31

981187.15

100.00

 

ಆಯವ್ಯಯ ದಾಖಲೆಗಳು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ - 2ನೇ ಕಂತು

ಖಜಾನೆ-2 ಅನುಕಲನ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು -ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:13-04-2018.

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ - 2ನೇ ಕಂತು | 3ನೇ ಕಂತು | 4ನೇ ಕಂತು.

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ - 1ನೇ ಕಂತು | 2ನೇ ಕಂತು | 3ನೇ ಕಂತು | 4ನೇ ಕಂತು .

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೇತರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ - 1ನೇ ಕಂತು | 2 ನೇ ಕಂತು | 3ನೇ ಕಂತು

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ - 1ನೇ ಕಂತು.

ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ(DSS) ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ.

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯವ್ಯಯ -ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್.
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯವ್ಯಯ -ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್.

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯವ್ಯಯ -ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್.

2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯವ್ಯಯ - ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್.

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ - ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್.

2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ- ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್.

2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯವ್ಯಯ - ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್.

ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಲಾಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ| ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

2006-07ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯವ್ಯಯ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು.

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್