ಮುಖಪುಟ >> ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು >> ಇಲಾಖಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

ಇಲಾಖಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ:

Volume No Subject Posted Date
02
ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ಅನುದಾನ ಸಂಹಿತೆ.  
01
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳು (ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ).  

 

 

 

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯನ್ನು ಇ ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-ರವರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ|ಕಾಯ್ದೆಹಕ್ಕು