ಮುಖಪುಟ >> ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ

  ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
01

ಡಾ: ಪಿ.ಸಿ.ಜಾಫರ್., ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ  : +91-080-22214350.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-080-22212137.
ಇ-ಮೇಲ್   : cpi.edu.sgkar@kar.nic.in
02

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಪ್ಸಿಬಾ ರಾಣಿ ಕೊರ್ಲಪಾಟಿ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
(ಸಮವರ್ತಿತ ಪ್ರಭಾರ)ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಕಲಬುರಗಿ.

ದೂರವಾಣಿ  : +91-08472-266963.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-08472-255172.
ಇ-ಮೇಲ್   : cpi.edu.karglb@nic.in
03

ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಜಿ.ತುರಮರಿ., ಕ.ಆ.ಸೇ.,
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಧಾರವಾಡ.

ದೂರವಾಣಿ  : +91-0836-2217062.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-0836-2217067.
ಇ-ಮೇಲ್   : cpi.edu.kardwd@nic.in
04

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಿ, ಕ.ಆ.ಸೇ.,
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)

ದೂರವಾಣಿ  :+91-080-22213129.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-080-22211086.
ಇ-ಮೇಲ್   : jdadmin.edu.sgkar@kar.nic.in
05

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ  :+91-080-22484716.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-080-22211086.
ಇ-ಮೇಲ್   : cpipro.edu.sgkar@kar.nic.in
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ - ಬಿ.ಇಡಿ., ಡಿ.ಇಡಿ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ
06

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ[CAC]

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22228805, 22271866, 22483145.
ಮೊಬೈಲ್ : +91-9449823723.
ಇ-ಮೇಲ್ : cackarnataka@gmail.com
07

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮೀಮ್ ತಾಜ್ ಹೆಚ್.ವಿ.,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ[CAC]

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22228805, 22271866, 22483145.
ಮೊಬೈಲ್: +91-9483522744.
ಇ-ಮೇಲ್ : cackarnataka@gmail.com
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ - ನೇಮಕಾತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಇತ್ಯಾಧಿ.
08

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜು.,
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರಿ), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22210117
ಇ-ಮೇಲ್ : prydirector.edu.sgkar@nic.in
09

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಪ್ರೇಮ.,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

Phone: +91-080-22215219
ಇ-ಮೇಲ್ : ddpiprimary.edu.sgkar@nic.in
ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ - ನೇಮಕಾತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಇತ್ಯಾಧಿ.
10

ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಲೋಬೋ.,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22212873
ಮೊಬೈಲ್: +91-9448999421.
ಇ-ಮೇಲ್ : secdirector.edu.sgkar@nic.in
11


ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22246976
ಮೊಬೈಲ್: ddpisecondary.edu.sgkar@nic.in
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ - ನೇಮಕಾತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಇತ್ಯಾಧಿ.
12

ಶ್ರೀಮತಿ ಜೋಹರ್ ಜಬೀನ್.,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22213766 ಫ್ಯಾಕ್ಷ್ :+91-22238718
ಮೊಬೈಲ್: +91-9448999442.
ಇ-ಮೇಲ್ : mindirector.edu.sgkar@nic.in
 
13

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು,

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22214352
ಇ-ಮೇಲ್ : cao.edu.karbng@nic.in
14

ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಕರ ಟಿ ಎನ್.,
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ(ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22246975
ಇ-ಮೇಲ್ : soest1.edu.sgkar@nic.in

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್