ಮುಖಪುಟ >> ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ

  ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
01

ಡಾ:: ಕೆ.ಜಿ.ಜಗದೀಶ ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ  : +91-080-22214350.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-080-22212137.
ಇ-ಮೇಲ್   : cpi.edu.sgkar@nic.in
02

ಡಾ: ಡಿ.ಷಣ್ಮುಖ.,
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಕಲಬುರಗಿ.

ದೂರವಾಣಿ  : +91-08472-266963.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-08472-255172.
ಇ-ಮೇಲ್   : cpi.edu.karglb@nic.in
03

ಮೇಜರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ್.,
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಧಾರವಾಡ.

ದೂರವಾಣಿ  : +91-0836-2217062.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-0836-2217067.
ಇ-ಮೇಲ್   : cpi.edu.kardwd@nic.in
04

ಶ್ರೀ ಅರುಳ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.,
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)

ದೂರವಾಣಿ  :+91-080-22213129.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-080-22211086.
ಇ-ಮೇಲ್   : jdadmin.edu.sgkar@nic.in
05

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ  :+91-080-22484716.
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್      : +91-080-22211086.
ಇ-ಮೇಲ್   : cpipro.edu.sgkar@nic.in
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ(ಆರ್.ಟಿ.ಇ.) ಶಾಖೆ
06 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎನ್.ಪ್ರವೀಣ್,
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಶಾಖೆ
ಮೊಬೈಲ್ : +91-9731182451.
07 ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಸಹಾಯವಾಣಿ [ಕಛೇರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ]
ದೂರವಾಣಿ : 080-22484716
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ - ಬಿ.ಇಡಿ., ಡಿ.ಇಡಿ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ
08

ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಎಸ್ .,
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ[CAC]

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22228805, 22271866, 22483145.
ಮೊಬೈಲ್ : +91-9449823723.
ಇ-ಮೇಲ್ : cackarnataka@gmail.com
09

ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ.ವಿ .,
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ[CAC]

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22228805, 22271866, 22483145.
ಇ-ಮೇಲ್ : cackarnataka@gmail.com
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ - ನೇಮಕಾತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಇತ್ಯಾಧಿ.
10

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ.ಮಾದೇಗೌಡ.,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,(ಪ್ರಭಾರಿ)
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22210117
ಇ-ಮೇಲ್ : prydirector.edu.sgkar@nic.in
11

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಪ್ರೇಮ.,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

Phone: +91-080-22215219
ಇ-ಮೇಲ್ : ddpiprimary.edu.sgkar@nic.in
ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ - ನೇಮಕಾತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಇತ್ಯಾಧಿ.
12

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಣಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22212873
ಇ-ಮೇಲ್ : secdirector.edu.sgkar@nic.in
13

ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ವಿ ನಾಜರೆ.,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22246976
ಮೊಬೈಲ್: ddpisecondary.edu.sgkar@nic.in
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ - ನೇಮಕಾತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಇತ್ಯಾಧಿ.
14

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಣಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, (ಪ್ರಭಾರಿ)
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22213766 ಫ್ಯಾಕ್ಷ್ :+91-22238718
ಇ-ಮೇಲ್ : mindirector.edu.sgkar@nic.in
 
15

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು,

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22214352
ಇ-ಮೇಲ್ : cao.edu.karbng@nic.in
16

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಾಜು.,
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ(ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)

ದೂರವಾಣಿ: +91-080-22246975
ಇ-ಮೇಲ್ : soest1.edu.sgkar@nic.in

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್