ಮುಖಪುಟ >> ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ >> ಡೈಸ್ ವರದಿಗಳು

2017-18

ಕ್ರ ಸಂ
ವಿವರ
ರಾಜ್ಯ
ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು
01. ಶಾಲೆಗಳು[ಗ್ರಾಮೀಣ/ನಗರ] Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
02. ಶಾಲೆಗಳು[ಮಾಧ್ಯಮವಾರು] Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
03. ಶಾಲೆಗಳು[ಗಂಡು/ಹೆಣ್ಣು/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ/][ಮಾಧ್ಯಮವಾರು] Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
04. ದಾಖಲಾತಿ [ಹಂತವಾರು] Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
05. ದಾಖಲಾತಿ[ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗವಾರು/ತರಗತಿವಾರು] Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
06. ದಾಖಲಾತಿ[ಪಂಗಡವಾರು/ಹಂತವಾರು] Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
07. ದಾಖಲಾತಿ[ಪಂಗಡವಾರು/ತರಗತಿವಾರು] Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
08. ದಾಖಲಾತಿ[ಮಾಧ್ಯಮವಾರು/ಹಂತವಾರು] Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
09. ದಾಖಲಾತಿ[ಮಾಧ್ಯಮವಾರು/ತರಗತಿವಾರು] Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
10. ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ[ಹಂತವಾರು] Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
11. ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ[ತರಗತಿವಾರು] Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
12. ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ[ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗವಾರು] Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
13. ಶಿಕ್ಷಕರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
14. ಶಾಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
15. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
16. ಶಾಲಾ ಬೋಧನಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc

>> archives

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್