ಮುಖಪುಟ >>ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ >> ಡೈಸ್ ವರದಿಗಳು

2016-17

ಕ್ರ ಸಂ
ವಿವರ
ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು
01. ಶಾಲೆಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
02. ವರ್ಗವಾರು ಶಾಲೆಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
03. ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವಾರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
04. ದಾಖಲಾತಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿವಾರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
05. ದಾಖಲಾತಿ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿವಾರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
06. ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮವಾರು ದಾಖಲಾತಿ Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
07. ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎನ್ ವಿವರಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
08. ಶಿಕ್ಷಕರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
09. ಶಿಕ್ಷಕರು ಪುರುಷ/ಮಹಿಳೆವಾರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
10. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
11. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿವರ Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc

 

2015-16

ಕ್ರ ಸಂ
ವಿವರ
ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು
01. ಶಾಲೆಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
02. ವರ್ಗವಾರು ಶಾಲೆಗಳು Pdf doc Pdf doc Pdf doc Excel Doc
03. ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವಾರು Pdf doc Pdf doc Pdf doc Excel Doc
04. ದಾಖಲಾತಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿವಾರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
05. ದಾಖಲಾತಿ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿವಾರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
06. ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮವಾರು ದಾಖಲಾತಿ Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
07. ವಯೋಮಿತಿವಾರು ದಾಖಲಾತಿ Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
08. ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎನ್ ವಿವರಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
09. ಶಿಕ್ಷಕರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
10. ಶಿಕ್ಷಕರು ಪುರುಷ/ಮಹಿಳೆವಾರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
11. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
12. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿವರ Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc

 

2014-15

ಕ್ರ ಸಂ
ವಿವರ
ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು
01. ಶಾಲೆಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
02. ವರ್ಗವಾರು ಶಾಲೆಗಳು Pdf doc Pdf doc Pdf doc Excel Doc
03. ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವಾರು Pdf doc Pdf doc Pdf doc Excel Doc
04. ದಾಖಲಾತಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿವಾರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
05. ದಾಖಲಾತಿ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿವಾರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
06. ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮವಾರು ದಾಖಲಾತಿ Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
07. ವಯೋಮಿತಿವಾರು ದಾಖಲಾತಿ Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
08. ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎನ್ ವಿವರಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
09. ಶಿಕ್ಷಕರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
10. ಶಿಕ್ಷಕರು ಪುರುಷ/ಮಹಿಳೆವಾರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
11. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
12. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿವರ Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc

 

2013-14

ಕ್ರ ಸಂ
ವಿವರ
ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು
01. ಶಾಲೆಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
02. ದಾಖಲಾತಿ ವರ್ಗವಾರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
03. ದಾಖಲಾತಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿವಾರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
04. ದಾಖಲಾತಿ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿವಾರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
05. ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮವಾರು ದಾಖಲಾತಿ Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
06. ವಯೋಮಿತಿವಾರು ದಾಖಲಾತಿ Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
07. ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎನ್ ವಿವರಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
08. ಶಿಕ್ಷಕರು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
09. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿವರ Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc
10. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು Pdf doc Excel Doc Pdf doc Excel Doc

 

2012-13

Sl No Details
01. Districtwise Management wise schools by category. District Report Block Report
02. Districtwise Elementary schools - UDISE - 2012-13. District Report Block Report
03. Districtwise Secondary and Higher Secondary schools. District Report Block Report
04. Managementwise and Classwise enrolement Class 1 to 8. District Report Block Report
05. Managementwise and Classwise enrolment Class 1 to 8 Social Catogorywise District Report  
06. Managementwise and Classwise enrolment Class 1 to 8 Mediumwise District Report  
07. Managementwise and Classwise enrolemnt Class 9 to 12. District Report Block Report
08. Managementwise and Classwise enrolment Class 9 to 12 Social Catogorywise District Report  
09. Managementwise and Classwise enrolment Class 9 to 12 Mediumwise District Report  
10. Management wise and Level wise enrolement Class 1 to 12. District Report Block Report
11. Management wise and Level wise enrolement Class 1 to 12 Social Catogorywise District Report  
12. Management wise and Level wise enrolement Class 1 to 12 Mediumwise District Report  
13. District wise and Management wise Teachers Sanctioned and Working. District Report Block Report
14. Student Teachers Ratio. District Report Block Report
15. Management wise Infrastructure facilities Elementary Schools. District Report Block Report
16. Management wise Infrastructure facilities Secondary Schools. District Report Block Report
17. Management wise Buildings and Class room Facilities Elementary Schools. District Report Block Report
18. Management wise Buildings and Class room Facilities Secondary Schools. District Report Block Report

 

2010-11

Sl No Details
01
Schools - Management wise | Mediumwise and Managementwise | Locationwise(Urban/Rural) | Boys/Girls Co-educationwise.
02
Enrolment - Levelwise | Classwise | Mediumwise | CWSN.
03
Teachers
04
Facilitis - Categorywise | Building status.
05

Analytical report for the year 2010-11- Kannada | English.

2007-08

ಕ್ರ ಸಂ ವಿವರಗಳು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್. ಫೈಲ್ಸ್
S1.

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿವಾರು ಶಾಲೆಗಳು

ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ | ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ | ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ & ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ | ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು.
S2. ಮಾಧ್ಯಮವಾರು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನ್ನಡ | ಹಿಂಧಿ | ಉರ್ದು | ತಮಿಳು | ತೆಲಗು | ಮರಾಠಿ.
S3. ಮಾಧ್ಯಮವಾರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನ್ನಡ | ಹಿಂದಿ | ಉರ್ದು | ತಮಿಳು | ತೆಲಗು | ಮರಾಠಿ.
S4. ಮಾಧ್ಯವಾರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನ್ನಡ | ಹಿಂದಿ | ಉರ್ದು | ತಮಿಳು | ತೆಲಗು | ಮರಾಠಿ.
S5. ಮಾಧ್ಯವಾರು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ನಗರ | ಗ್ರಾಮೀಣ
S6. Management wise Upper primary schools Urban | Rural
S7. Management wise High Schools Urban | Rural
S8. Management wise Lower + Upper Primary schools Urban | Rural
S9. Details of Lower Primary Schools Boys | Girls | Co-Education.
S10. Details of Higher Primary Schools Boys | Girls | Co-Education.
S11. Details of Lower+Upper primary schools. Boys | Girls | Co-Education.
S12. Details of High Schools Boys | Girls | Co-Education.
S13. Upgraded (8th Std. class added Upper Primray Schools)
E1 Districtwise Managemntwise Enrolment All Schools | Education Department | Education Department + Local Body + Social Welfare.
E2 Enrolment Managementwise Aided | UnAided | Others.
E3 Managementwise Enrolment in Urban schools. All Schools | Education Department | Education Department + Local Body + Social Welfare.
E4 Managementwise Enrolment in Urban schools. Aided | UnAided | Others.
E5 Managementwise Enrolment in Rural schools. All Schools | Education Department | Education Department + Local Body + Social Welfare.
E6 Managementwise Enrolment in Rural schools. Aided | UnAided | Others.
E7 Managementwise Classawise Enrolment All Schools | Education Department | Education Department + Local Body + Social Welfare.
E8 Managementwise Classawise Enrolment Aided | UnAided.
E9 Management/Category/Classwise enrolment Primary Schools Education Department | Local Body | Social Welfare.
E10 Management/Category/Classwise enrolment Primary Schools Aided | UnAided | Others.
E11 Management/Category/Classwise enrolment High Schools Education Department.
E12 Management/Category/Classwise enrolment High Schools Aided | UnAided | Others.
E13 Mediumwise Enrolment - KANNADA Education Department | Social Welfare | Local Body.
E14 Mediumwise Enrolment - KANNADA Aided | UnAided | Others | All Management.
E15 Mediumwise Enrolment - URDU Education Department | Social Welfare | Local Body.
E16 Mediumwise Enrolment - URDU Aided | UnAided .
E17 Mediumwise Enrolment - TAMIL Education Department | Social Welfare | Local Body.
E18 Mediumwise Enrolment - TAMIL Aided | UnAided .
E19 Mediumwise Enrolment - TELUGU Education Department | Social Welfare | Local Body.
E20 Mediumwise Enrolment - TELUGU Aided | UnAided .
E21 Mediumwise Enrolment - MALEYALAM Education Department | Social Welfare | Local Body.
E22 Mediumwise Enrolment - MALEYALAM Aided | UnAided.
E23 Mediumwise Enrolment - ENGLISH Education Department | Social Welfare | Local Body.
E24 Mediumwise Enrolment - ENGLISH Aided | UnAided .
E25 Mediumwise Enrolment - SANSKRIT Education Department | Social Welfare | Local Body.
E26 Mediumwise Enrolment - SANSKRIT Aided | UnAided.
E27 Class wise CWSN Physical Diability | Hearing Impaired | Mentally Challenged | Visually Impaired | Speech Defects | Multiple Disability.
A1 Management/Category/Classwise Attendence Total All Schools | SC All Schools | ST All Schools | OBC All Schools | Muslim All Schools(included in OBC Also).
T1 Teachers Sanction & working details. LPS | UPS | LPS+UPS | High Schools.
T2 Teacher details Male and Female. LPS | UPS | LPS+UPS | High Schools.
T3 Mediumwise No. of Teachers sanctioned and working in Education Department. LPS | UPS | LPS+UPS | High Schools.
I1 Infrastructure facility LPS | UPS | LPS+UPS | High Schools.
I2 Infrastructure facility in Urban Schools LPS | UPS | LPS+UPS | High Schools.
I3 Infrastructure facility in Rural Schools LPS | UPS | LPS+UPS | High Schools.
I4 Infrastructure facility-Class Rooms. LPS | UPS | LPS+UPS | High Schools.
I5 Infrastructure facility-Urban Class Rooms. LPS | UPS | LPS+UPS | High Schools.
I6 Infrastructure facility-Rural Class Rooms. LPS | UPS | LPS+UPS | High Schools.
G1 General Information.
G2 District wise Population Rate.
G3 District wise Literacy Rate.

 

2006-07

Sl No Details PDF Files
1.

Management wise schools.

Primary[LPS&HPS] | LPS | HPS | High Schools.
2. Medium wise Lower Primary Schools. Kannada | English | Urdu | Hindi | Telegu | Tamil | Sanskrit | Marathi.
3. Medium wise Higher Primary Schools. Kannada | English | Urdu | Hindi | Telegu | Tamil | Sanskrit | Marathi.
4 Medium wise High Schools. Kannada | English | Urdu | Hindi | Telegu | Tamil | Sanskrit.
5 Management wise Rural Schools. Primary[LPS&HPS] | LPS | HPS | High Schools.
6 Management wise Urban Schools. Primary[LPS&HPS] | LPS | HPS | High Schools.
7 Details of Boys Schools. Primary[LPS&HPS] | LPS | HPS | High Schools.
8 Details of Girls Schools. Primary[LPS&HPS] | LPS | HPS | High Schools.
9 Details of Co-Education Schools. Primary[LPS&HPS] | LPS | HPS | High Schools.
10 Details of Upgraded Higher Primary Schools. Upgraded HPS.
11 Management wise number of Teachers Details[Male/Female] Primary[LPS & HPS] | LPS | HPS | High Schools.
12 Management wise number of Male Teachers Details. Primary[LPS & HPS] | LPS | HPS | High Schools.
13 Management wise number of Female Teachers Details Primary[LPS & HPS] | LPS | HPS | High Schools.
14 Districtwise PTR in Education Department Schools. PTR in Education Dept. Schools.
15 Management wise number of Teachers Details[Male/Female] Primary[LPS&HPS] | LPS | HPS | High Schools.
16 Management wise number of Male Teachers Details. Primary[LPS&HPS] | LPS | HPS | High Schools.
17 Management wise number of Female Teachers Details Primary[LPS&HPS] | LPS | HPS | High Schools.
18 Districtwise PTR in Education Department Schools. PTR in Education Dept. Schools.
19 District wise Class wise Enrolement in Primary schools[1 to 7] All Schools | Education Dept. | Govt. | Aided | Un Aided | Other Schools
20 District wise Class wise Enrolement in High schools[1 to 7] All Schools | Education Dept. | Govt. | Aided | Un Aided | Other Schools.
21 Management wise number of Female Teachers Details Primary[LPS & HPS] | LPS | HPS | High Schools.
22 Mediumwise Enrolment in all Management Primary Schools [1 to 7]. Kannada | English | Hindi | Marathi | Sanskrit | Tamil | Telegu | Urdu.
23 Mediumwise Enrolment in Education Dept. Primary Schools [1 to 7]. Kannada | English | Hindi | Marathi | Sanskrit | Tamil | Telegu | Urdu.
24 Mediumwise Enrolment in Govt. Primary Schools[1 - 7]. Kannada | English | Hindi | Marathi | Sanskrit | Tamil | Telegu | Urdu.
25 Mediumwise Enrolment in Aided Primary Schools[1 - 7]. Kannada | English | Hindi | Marathi | Sanskrit | Tamil | Telegu | Urdu.
26 Mediumwise Enrolment in UnAided Primary Schools[1 - 7]. Kannada | English | Hindi | Marathi | Sanskrit | Tamil | Telegu | Urdu.
27 Mediumwise Enrolment in other Primary Schools[1 - 7]. Kannada | English.
28 Mediumwise Enrolment in all Management High Schools[8 to 10]. Kannada | English | Hindi | Marathi | Sanskrit | Tamil | Telegu | Urdu.
29 Mediumwise Enrolment in Education Dept. High Schools [8 to 10]. Kannada | English | Hindi | Marathi | Sanskrit | Tamil | Telegu | Urdu.
30 Mediumwise Enrolment in Govt. High Schools [8 to 10] Kannada | English | Hindi | Marathi | Sanskrit | Tamil | Telegu | Urdu.
31 Mediumwise Enrolment in Aided High Schools [8 to 10] Kannada | English | Hindi | Marathi | Sanskrit | Tamil | Telegu | Urdu.
32 Mediumwise Enrolment in Un-aided High Schools [8 to 10] Kannada | English | Hindi | Marathi | Sanskrit | Telegu | Urdu.
33 Mediumwise Enrolment in other High Schools [8 to 10] Kannada | English.
34 Category wise Enrolment in all Primary Schools - Category-1. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
35 Category wise Enrolment in all Primary Schools - General Merit. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
36 Category wise Enrolment in all Primary Schools - Muslim. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
37 Category wise Enrolment in all Primary Schools - OBC. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
38 Category wise Enrolment in all Primary Schools - Other Minorities. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
39 Category wise Enrolment in all Primary Schools - SC. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
40 Category wise Enrolment in all Primary Schools - ST. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
41 Category wise Enrolment in all High Schools - Category-1. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
42 Category wise Enrolment in all High Schools - General Merit. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
43 Category wise Enrolment in all High Schools - Muslim. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
44 Category wise Enrolment in all High Schools - OBC. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
45 Category wise Enrolment in all High Schools - Other Minorities. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
46 Category wise Enrolment in all High Schools - SC. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
47 Category wise Enrolment in all High Schools - ST. All Schools | Edn. Dept | Govt. | Aided | Un Aided | Others.
48 Classwise Children Enrolment with Special Needs (CWSN). Dump | Hearing Disability | Mentally Retarded | Multiple Disability | Physically Handicapped | Visually Impaired .

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್