ಮುಖಪುಟ >> ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು >> ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು :

Sl No Publication Details Posted Date
03
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಂಚನ - ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.
20-03-2012
02
Evaluation Report of Accelerated Reading Program (ARP).  
01

A study report on dropouts from the schools by Dr. Nagendra Prasad, Policy Planning Unit Office of the CPI, Bangalore.

 
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯನ್ನು ಇ ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-ರವರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ|ಕಾಯ್ದೆಹಕ್ಕು