Skip to content
ಮುಖಪುಟ >> ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ>>ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನದ ಮಾಹಿತಿ

ವೃಂದ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ) ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ) ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ

 

ಮುಂಬಡ್ತಿ

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
44
ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 07-10-2014
43
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:29-09-2014. 29-09-2014
42
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:23-09-2014. 23-09-2014
41
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:10-09-2014. 10-09-2014
40
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:08-09-2014. 08-09-2014
39
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:06-09-2014. 06-09-2014
38
ಅಧೀಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಆದೇಶ. 03-09-2014
37
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ::31-05-2014. 31-05-2014
36
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:26-05-2014. 26-05-2014
35
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:23-05-2014. 23-05-2014
34
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ದ್ವಿದ.ಸ. ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ. 08-05-2014
33
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿರುವ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ. 22-04-2014
32
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ - ದಿನಾಂಕ:03-03-2014 03-03-2014
31
Memo regarding Counselling for FDAs to Superintendents in Bangalore & Mysore Division Commissionerate-26-02-2014. 26-02-2014
30
Notification regarding promotion from Gazetted Manager to Gazetted Assistant date:30-01-2014. 30-01-2014
29
Notification regarding promotion from FDA to Superintendent - Bangalore Commissionerate Date:23-12-2013. 23-12-2013
28
Notification regarding counselling for Officiating promotion to FDA/Stenographers as Superintendent. 25-11-2013
27
Notification regarding Promotion from Superintendent to Gazetted Manager. 05-11-2013
26
Notification regarding promotion from Gazetted Managers to Gazetted Assistants. 08-10-2013
25
Memo regarding promotion counselling from Assistant Director to Gazetted Assistants. 24-09-2013
24
Memo regarding promotion counselling from Superintendent to Assistant Director. 24-09-2013
23
Memo regarding promotion counselling to SDA & CCT to FDA dt: 26-07-2013. 26-07-2013
22
Memo regarding Promotion Counselling to FDA and Stenographers to Superintendents dt:27-07-2013. 29-07-2013
22
Memo regarding Officiating Promotion to Gezatted Managers to Gazetted Assistants. Dt:24-07-2013. 24-07-2013
21
Memo regarding Officiating promotion to Superintendents to Gezatted Managers/Assistant Directors. Dt:16-07-2013. 16-07-2013
20
Promotion of Superintendent to Managers Post dated:22-12-2012. 22-12-2013
19
Promotion of FDA and Stenographers to Superintendent Post dated:22-12-2012. 22-12-2013
18
Officiating Promotions - Postings List of FDAs from the posts of SDA/CCTs dated:28-09-2012. 28-09-2012
17
Officiating Promotions to SDA/CCTs as First Division Assistants dated: 25-09-2012. 25-09-2012
16
FDA/Stenographer to Superintendent promotions dated:25-08-2012. 25-08-2012
15
FDA/Stenographer to Superintendent promotions dated:24-08-2012. 24-08-2012
14
FDA/Stenographer to Superintendent promotions dated:13-08-2012 13-08-2012
13
Superintendent to Manager Promotions dated:11-07-2012. 11-07-2012
12
Gezetted Manager to Gazetted Assistant Promotions dated:24-05-2012. 24-05-2012
11
Superintendent to Gazetted Manager Promotions dated: 24-05-2012. 24-05-2012
10
First Division Assistant to Superintendent Promotions dated: 24-05-2012. 24-05-2012
09
Group D to Second Division Assistant Promotions Dated:24-05-2012. 20-05-2012
08
Permission to continue in SDA Post dated:20-03-2012. 20-03-2012
07
SDA/CCT to FDA Officiating Promotion dated:20-03-2012 - Bangalore Commissionerate. 20-03-2012
06
Furnishing details for promotion counseling from cadre of SDA/CCT to FDA dated:14-03-2012. 14-03-2012
05
Promotion - From the cadre of SDA/CCT to FDA (Bangalore & Mysore Division)-dated:12/03/2012 12-03-2012
04
Promotion - From the cadre of Superintendent to Manager dated:28-01-2011. 28-01-2011
03
Promotion - From the cadre of Second Division Assistant to First Division Assistant dated:08-02-2011. 08-02-2011
02
Officiating Promotions for First Division Assistants in Bangalore & Mysoe Division as on 19-01-2011. 19-01-2011
01

Officiating Promotions for First Division Assistants in Bangalore & Mysore Division.

08-01-2011

 

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
46
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು & ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸುತ್ತೋಲೆ (15-12-2014) 16-12-2014
45
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ(ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2012ರಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 20-10-2014
44
ಲಿಪಿಕ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪತ್ರ. 07-10-2014
43
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ:25-09-2014. 03-09-2014
42
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ:25-09-2014. 25-09-2014
41
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ::15-09-2014. 16-09-2014
40
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ. 03-09-2014
39
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ. 03-09-2014
38
ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 27-06-2014
37
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು & ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪತ್ರಿ.(ದಿನಾಂಕ:24-06-2014) 23-06-2014
36
ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೇರೆಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ.. 04-01-2014
35
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2013ರನ್ವಯ (04-01-2014) 04-01-2014
34
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2013ರಂತೆ(12-11-2013) 04-01-2014
33
ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಅಂತಿಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಪಟ್ಟಿ - ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗ.  
32
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ :31-10-2013.  
31
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2013ರಂತೆ.  
30
01-01-2012ರಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ..  
29
01-01-2012ರಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.  
28
01-01-2013ರಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.  
27
01-01-2013ರಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಲಿಪಿಕ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.  
26
01-01-2013ರವರೆಗೆ ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.  
25
01-01-2013ರನ್ವಯ ವಾಝಿಜ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.  
24
01-01-2012ರನ್ವಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.  
23
ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಪಟ್ಟಿ.  
22
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರವರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.[19-01-2013]  
21
01-01-2012ರಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.  
20
01-01-2012 & 29-11-2012 ರಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.  
19
01-01-2011ರನ್ವಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.. 26-09-2012  
18
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿ.. 30-08-2012  
17
Official Memorandum on declaring probationary period after verifying Character and anticedents for the canditates who are appointed in state civil services dated ದಿನಾಂಕ:18-10-2010.  
16
Karnataka civil services (probation) Rules, 1977 Notification 25th June 1977.  
15
Information called for promotions for SDAs and CCTs as FDAs with List. (08-08-2012)  
14
Promotion Counselling for FDAs and Stenographers as Superintendents with List. (08-08-2012)  
13
CRs called for Promotions from FDAs & Stenographers to Superintendents.(16-07-2012)  
12
Provisional Seniority List as on 01-01-2012 of - Gazetted Assistant | Gazetted Manager | Superintendent | Stenographer | Typists.  
11
Shifting of Gazetted Managers Posts to BEOs Office and Postings dated:24-05-2012.  
10
Shifting of Gazetted Managers Posts and postings.(New) 22-05-2012  
09
Tentative Seniority list of Librarians as on 01-01-2011.  
08
Provisional Seniority list of Second Division Assistants as on 01-01-2011.  
07
Provisional Seniority list of Clerk Cum Typists as on 01-01-2011  
06
Final Seniority List of FDAs who are elegible for Accounts Superintendent promotions (passed SAS) as on 01-01-2011.  
05
Final Seniority List of First Division assistants as on 01-01-2011  
04
Final Seniority List of Second Division Assistants as on 01-01-2010.  
03
Final Seniority List of Gazetted Assistants | Managers | Stenographers | Superintendents | Typists as on 01-01-2010.  
02
Provisional Seniority List of Second Division Assistants & Clerk Cum Typists as on 01-01-2010.  
01

Verification of Records of First Division Assistants selected by K.P.S.C posted in Commissionerate of Public Instruction, Bangalore

 

>> back
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್