ಮುಖಪುಟ >> ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ >> ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
11
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರದ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ದಿನಾಂಕ:21-06-2016. 23-06-2016
10
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರದ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ದಿನಾಂಕ:28-04-2016. 30-05-2016
09
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ದಿನಾಂಕ:02-02-2016. 08-02-2016
08
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ದಿನಾಂಕ:30-11-2015. 08-02-2016
07
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ದಿನಾಂಕ:04-11-2015. 11-11-2015
06
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ದಿನಾಂಕ:26-09-2015. 11-11-2015
05
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ದಿನಾಂಕ:17-08-2015. 11-11-2015
04
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ದಿನಾಂಕ:02-07-2015. 28-07-2015
03
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ದಿನಾಂಕ:29-05-2015. 06-06-2015
02
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ದಿನಾಂಕ:17-01-2015. 16-04-2015
01
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ದಿನಾಂಕ:04-04-2015. 13-04-2015

 

 

 

ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
49
ದಿನಾಂಕ:01-01-2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 13-07-2018
48
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2368/2011ರ ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 8, 9, 10, 11 & 12ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 08-03-2018
47
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2368/2011ರ ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 18-12-2017
46
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2368/2011ರ ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-12-2017
45
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2368/2011ರ ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 29-11-2017
44
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2368/2011ರ ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 29-11-2017
43
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2368/2011ರ ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 22-11-2017
42
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2368/2011ರ ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ . 22-11-2017
41
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2863/2011ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:01-08-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 08-11-2017
40
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2863/2011ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 08-11-2017
39
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2863/2011ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ) ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 11-10-2017
38
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2863/2011ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 11-10-2017
37
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2863/2011ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 19-08-2017
36
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2863/2011ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 19-08-2017
35
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2863/2011ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 28-07-2017
34
01-01-2016ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 10-05-2017
33
01-01-2016ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 28-11-2016
32
ದಿನಾಂಕ:01-01-2016ರಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 24-09-2016
31
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ 01-01-2015 ಮತ್ತು 01-01-2016ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 15-09-2016
30
01-01-2016ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-09-2016
29
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015 ಹಾಗೂ 01-01-2016ರಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧೀಕ್ಷಕರ (ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 27-08-2016
28
ದಿನಾಂಕ:01-01-2013, 01-01-2014, 01-01-2015 ಮತ್ತು 01-01-2016ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ) ರವರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 20-07-2016
27
01-01-2016ರಂತೆ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 29-06-2016
26
01-01-2015 and 01-01-2016ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 17-06-2016
25
ದಿನಾಂಕ:01-01-2016ರಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 03-06-2016
24
ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ) ರವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿ:01-01-2013 ರಿಂದ 01-01-2016ರವರೆಗೆ. 27-05-2016
23
ದಿನಾಂಕ:01-01-2012ರಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಚತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಅಧಿಸೂಚನೆ | ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ | ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ . 21-05-2016
23
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಂತೆ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 12-05-2016
22
ದಿನಾಂಕ:01-01-2012ರಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-03-2016
21
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 03-02-2016
20
ದಿನಾಂಕ:01-01-2013, 01-01-2014 ಮತ್ತು 01-01-2015ರಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 18-01-2016
19
01-01-2014ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ 317-ಜೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 07-12-2015
18
01-01-2014 & 01-01-2015ರಂತೆ ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು(ಕಾರ್ಯಾನುಭವ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 20-11-2015
17
01-01-2014 & 01-01-2015ರಂತೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು(ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 20-11-2015
16
01-01-2016ರಂತೆ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 15-10-2015
15
01-01-2015ರಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 03-10-2015
14
ದಿನಾಂಕ:01-01-2014 ಮತ್ತು 01-01-2015ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ(ಕಾರ್ಯಾನುಭವ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 23-09-2015
13
ದಿನಾಂಕ:01-01-2014 ಮತ್ತು 01-01-2015ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ರವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 23-09-2015
12
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಕೇಡರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-09-2015
11
ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ(10, 11,12ನೇ ಬ್ಲಾಕ್) - ಸುತ್ತೋಲೆ | ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ | ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ. 14-08-2015
10
ದಿನಾಂಕ:01-01-2014 371-ಜೆ ಅನ್ವಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೇಡರ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 19-08-2015
09
ದಿನಾಂಕ:01-01-2014 371-ಜೆ ಅನ್ವಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೇಡರ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 19-08-2015
08
01-01-2014ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಕೇಡರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಷ್ರತಾ ಪಟ್ಟಿ. 23-05-2015
07
01-01-2013ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಕೇಡರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 23-05-2015
06
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 01-01-2013, 01-01-2014 ಮತ್ತು 01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 28-05-2015
05
01-01-2014ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 17-03-2015
04
01-01-2013ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 24-02-2015
03
01-01-2012ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ)(ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 10-02-2015
02
1-1-2012, 1-1-2013, 1-1-2014ರಂತೆ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 19-12-2014
01
01-01-2014ರಂತೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 14-11-2014

 

ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡ್ತಿ

ಕ್ರ ಸಂ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂ
07
1999ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:24-09-2016. 29-09-2016
06
1994ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:24-09-2016. 29-09-2016
05
1994ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:5-10-2015 06-10-2015
04
1999ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 04-09-2015
03
1999ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 31-07-2015
02
199ಬೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 20-02-2015
01
1994ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 20-02-2015
ಕ್ರ ಸಂ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ
   

 

ಬಡ್ತಿ

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
28
ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು & ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:30-06-2018. 06-07-2018
27
ನಿಯಮ 32ರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:06-06-2018. 11-06-2018
26
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ) ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ-32ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:17-04-2018. 15-05-2018
25
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:17-04-2018. 15-05-2018
24
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:17-04-2018. 15-05-2018
23
ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:22-03-2018. 03-04-2018
22
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:26-03-2018. 28-03-2018
21
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:14-03-2018. 14-03-2018
20
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದಿಂದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:04-03-2018. 14-03-2018
19
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:02-02-2018. 03-02-2018
18
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:04-01-2018. 06-01-2018
17
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:24-11-2017. 24-11-2017
16
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದಿಂದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:03-11-2017. 03-11-2017
15
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:24-10-2017. 25-10-2017
14
371ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ. 24-05-2017
13
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರುಪ್-ಬಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಆದೇಶ. 09-12-2016
12
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ- ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಾಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 05-12-2016
11
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ. 02-12-2016
10
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28-10-2016
09
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆದೇಶ. 17-09-2016
08
ಗ್ರೇಡ್-1 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ. 27-08-2016
07
ಗ್ರೇಡ್-1 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ. 23-08-2016
06
ಗ್ರೇಡ್ 1 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 09-08-2016
05
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದಿಂದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:30-07-2016. 02-08-2016
04
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:17-05-2016. 21-05-2016
03
ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದಿಂಧ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:06-04-2016. 22-04-2016
02
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದಿಂದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:08-05-2015. 19-05-2015
01
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:22-04-2015. 24-04-2015

 

ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
32
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:10-08-2018. 16-08-2018
31
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:10-08-2018. 16-08-2018
30
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:02-08-2018. 04-08-2018
29
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:05-04-2018. 05-04-2018
28
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:23-03-2018. 24-03-2018
27
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:16-03-2018. 17-03-2018
26
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:27-02-2018. 28-02-2018
25
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:15-02-2018. 17-02-2018
24
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:15-02-2018. 15-02-2018
23
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:03-02-2018. 03-02-2018
22
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:18-01-2018. 19-01-2018
21
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:05-12-2017. 07-12-2017
20
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:23-11-2017. 23-11-2017
19
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 27-10-2017 03-11-2017
18
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 28-10-2017. 31-10-2017
17
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 22-08-2017 26-08-2017
16
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 19-08-2017 19-08-2017
15
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:19-08-2017. 19-08-2017
14
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:24-07-2017. 25-07-2017
13
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಾಲನಾ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶವನ್ನು ತಡಹಿಡಿಯುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 18-07-2017
12
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ:15-07-2017. 15-07-2017
11
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 15-07-2017 15-07-2017
10
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:28-02-2017. 01-03-2017
09
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:17-02-2017. 17-02-2017
08
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:16-02-2017. 16-02-2017
07
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಗಳು ದಿ:29-09-2016 - ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ | ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ | ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ | ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ)ಘಟಕದೊಳಗೆ | ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಘಟಕದೊಳಗೆ . 03-10-2016
06
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ. 01-09-2016
05
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ. 31-08-2016
04
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ:30-07-2016. 02-08-2016
03
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ:30-07-2016. 02-08-2016
02
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ:21-05-2016. 09-06-2015
01
Gazetted Notification reg. objection called for KCS(Regulation of Transfers of BEOs and DDPIs)Rules 2015. 04-05-2015

 

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
118
ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೊಲೆ ದಿನಾಂಕ:30-08-2018. 14-09-2018
117
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 07-09-2018
116
ದಿನಾಂಕ:04-09-2018ರಂದು ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡವರ ವಿವರ. 05-09-2018
115
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಂದ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 28-08-2018
114
ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ & ಗೈಡ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 13-08-2018
113
ಅಂತರ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಜರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ(ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ) ಎಪಿಸಿಓ ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 08-08-2018
112
ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಂತರ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ. 02-08-2018
111
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ(ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ) ಎಪಿಸಿಓ ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.) ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 30-07-2018
110
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ(ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ) ಎಪಿಸಿಓ ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.) ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿ: 26-07-2018ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ. 25-07-2018
109
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ(ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ) ಎಪಿಸಿಓ ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ ಹಾಗೂ ಒಳಬರುವ, ಹೊರ ಹೋಗುವ, ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ. 17-07-2018
108
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ/ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಃಖ್ತೆಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 17-07-2018
107
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 16-07-2018
106
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದಿಂದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ. 16-07-2018
105
ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ./ಎ.ಪಿ.ಪಿ.ಓ/ಎಡಿಪಿಐ(ಎಂಎಂಎಸ್)/ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ - ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ. 10-07-2018
104
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದಿಂದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 05-07-2018
103
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 03-07-2018
102
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ  ದಿನಾಂಕ 05-07-2018 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 30-06-2018
101
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 05-06-2018
100
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. 28-04-2018
99
ನಿಯಮ 32ರಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು & ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 23-04-2018
98
ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ/ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ./ಇಸಿಓ/ಎಸ್.ಐ/ಎಪಿಸಿಓ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ. 05-04-2018
97
ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು & ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 07-03-2018
96
ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಾನಾಂತರ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ವೃಂದದ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ. 06-03-2018
95
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 26-02-2018
94
ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು & ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಡೆಸಲು ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 24-02-2018
93
ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ನಿಯಮ-68ರಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 22-02-2018
92
ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು & ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ | ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವವರ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪಟ್ಟಿ. 15-02-2018
91
ದಿನಾಂಕ:31-12-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 07-02-2018
90
ಸಿ.ಆರ.ಪಿ., ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. & ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಹುದ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:18-12-2017. 19-01-2018
89
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಅಭಿರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 17-01-2018
88
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಧಾರವಾಡ - 1-1-2018 ರಿಂದ 31-12-2018ರವರೆಗೆ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 11-01-2018
87
1-1-2018 ರಿಂದ 31-12-2018ರವರೆಗೆ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 04-01-2018
86
1-1-2018 ರಿಂದ 31-12-2018ರವರೆಗೆ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ . 04-01-2018
85
1-1-2018 ರಿಂದ 31-12-2018ರವರೆಗೆ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 15-12-2017
84
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆ(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2017. 30-11-2017
83
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯಮ 32ರಡಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 22-11-2017
82
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ಧೆಯಿಂದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ಧೆಗೆ ನಿಯಮ 32ರಡಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 20-11-2017
81
ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ಧೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಹುದ್ಧೆಗೆ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 13-11-2017
80

1-1-2018 ರಿಂದ 31-12-2018ರವರೆಗೆ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

19-10-2017
79
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಋಣಪಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28-09-2017ರೊಳಗ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14-09-2017
78
ನ್ಯೂಪ, ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ "National Award for Innovation in Educational Administration" ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 30-08-2017
77
ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು "Teachers Data Caputre Software" ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 29-08-2017
76
ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಯಮ-68ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಕುರಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ. 16-08-2017
75
ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವೈ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ ತತ್ಸಮಾನ ಗೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 17-08-2017ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 11-08-2017
74
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:07-08-2017. 10-08-2017
73
ನಿಯಮ 32ರಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 25-07-2017
72
ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧಕ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 17-07-2017
71
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:13-07-2017. 14-07-2017
70
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:27-06-2017. 29-06-2017
69
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:12-06-2017. 29-06-2017
68
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 26-06-2017
67
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್ -ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 23-06-2017
66
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 09-06-2017
65
371[J]ರಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ. 08-06-2017
64
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 06-06-2017
63
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 02-06-2017
62
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 29-05-2017
61
ದಿನಾಂಕ 23-05-2017 ದಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 371J ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೆಮೋ 20-05-2017
60
371[j]ರಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲು ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ಜು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 18-05-2017
59
ದಿನಾಂಕ:12-05-2017ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 371-ಜೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗೆಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೆಮೋ. 10-05-2017
58
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:08-05-2017. 10-05-2017
57
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ. 24-04-2017
56
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ.
20-04-2017
55
ದಿನಾಂಕ:17-04-2017ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ. 15-04-2017
54
ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 13-04-2017
53
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ. 07-04-2017
52
2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 22-03-2017
51
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್1 ಅಧಿಕಾರಿಯ(ಶಿಕ್ಷಣ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 21-03-2017
50
ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ/ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಿಂಚಿಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಧ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 14-03-2017
49
ನಲಿಕಲಿ ತರಗತಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 31-01-2017
48
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 18-01-2017
47
2017ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ(01-01-2017 ರಿಂದ 31-12-2017ರವರೆಗೆ) 15-12-2016
46
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶ(SPARROW)ಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 18-11-2016
45
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಕರೆಯಲು ಸುತ್ತೋಲೆ. 08-11-2016
44
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿ:05-11-2016. 08-11-2016
43
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 04-11-2016
42
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 25-10-2016
41
2017ರಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ(ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರುವ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 24-10-2016
40
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ(ಸ್ಪಾರೋ) ಇ-ಮೇಲ್ ಸೃಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 18-10-2016
39
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 30-08-2016
38
ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ 2016 2ನೇ ತಂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ/ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 26-08-2016
37
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 23-08-2016
36
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 27-07-2017
35
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 12-07-2016
34
ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:27-06-2016. 30-06-2016
33
ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ(ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ) ಹುದ್ದಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ. 28-06-2016
32
3 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿಸಿದ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶ. 28-06-2016
31
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಗಳ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ | ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹರಾದ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಗಳ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 26-06-2016
30
2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸುತ್ತೋಲೆ. 25-06-2016
29
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ(ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕಷೆಗಳು 2016ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 23-06-2016
28
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ(ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 2016ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-06-2016
27
ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 17-06-2016
26
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ | ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ | ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ . 13-06-2016
25
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಜ್ಞಾಪನ. 11-04-2016
24
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಜ್ಞಾಪನ. 02-03-2016
23
2016ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ. 20-12-2015
22
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 106(ಬ) ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ. 16-12-2015
21
2016ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 16-12-2015
20
ದಿನಾಂಕ:30-11-2015ರಂತೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ - ನಿರ್ದೇಶಕರು | ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು | ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು | ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು | ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ . 30-11-2015
19
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ.ED.61.DGM2014. ದಿನಾಂಕ:19-04-2015(371-J)ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ. 26-11-2015
18
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ(371ಜೆ)- "ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ" ಸೇರಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ನೌಕರರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ:15-10-2015. 05-11-2015
17
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದದಿಂಧ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 04-08-2015
16
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದದಿಂಧ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 04-08-2015
15
ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ. 04-08-2015
13
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿ:08-07-2015. 16-07-2015
12
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 18-03-2015
11
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 26-02-2015
10
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 20-02-2015
09
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 19-02-2015
08
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 19-02-2015
07
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 19-02-2015
06
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 18-02-2015
05
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 18-02-2015
04
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 11-02-2015
03
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 11-02-2015
02
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯಮಗಳು 2013ರಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 02-02-2015
01
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯಮಗಳು 2013ರಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 07-01-2015

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು ದಿನಾಂಕ
31
ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಯಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ. 21-09-2017
30
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. 01-09-2016
29
2016ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 05-01-2016
28
ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರತಿ | ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ. 06-11-2015
27
ಬಿ.ಇ.ಓ., ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳು, 2015ರ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:16-10-2015. 17-10-2015
26
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕರಡು ನಿಯಮಾವಳಿ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:21-09-2015. 24-09-2015
25
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ:17-06-2014. 02-02-2014
24
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ.61.ಡಿಜಿಎಂ.2014 ದಿನಾಂಕ:19-05-2014ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ. 15-12-2014
23
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. 14-11-2014
22
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1656-66/1995ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1-7-1994ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 02-09-2014
21
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ. 13-08-2014
20
ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ-ಕಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಚಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಸಮಯ ಮಿತಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧಗಳು. 18-12-2013
19
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) ಹುದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಡಳಿತ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. 13-03-2012
18
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಶಿರಸಿ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ.  
17
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ.  
16
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  
15
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:15-03-2008.  
14
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಕುರಿತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:31-10-20009.  
13
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:05-08-2009.  
12
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:30-01-2009.  
11
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎನ್.ಓ.ಸಿ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.  
10
ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ:11-02-2010ರ ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ಅಧಿಸೂಚನೆ.  
09
ಸಿಬ್ಬಂದಿ & ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ವಯ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.  
08
ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ನಿಯಮಗಳು 1957ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ:10-05-2010.  
07
2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.  
06
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ನೂತನವಾಗಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ(ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.  
05
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಮ,1978(ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಯಮ 14, 1990) ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.  
04
ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಿಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಲಂಬನೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆ.  
03
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ(ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು)(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2007ರ ಷರತ್ತು 4ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.  
02
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  
01
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ - ಕೆಲವು ವೃಂದಗಳ ಬದಲಿ ಪದನಾಮೀಕರಣ ಆದೇಶ.  

 

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
01 ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 1967.  

 

>> ದಾಖಲೆಗಳು

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್