ಮುಖಪುಟ >> ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ >> ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
29
01-01-2013ರಂತೆ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 19-07-2014
28
01-01-2012 and 01-01-2013ರನ್ವಯ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವಿಶೇಷ ಕೇಡರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 29-05-2014
27
01-01-2013 ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-05-2014
26
01-01-2013ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-05-2014
25
01-01-2012ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 17-05-2014
24
List of Group B Officers who are retiring after compleated superannuation period in the year 2014. 30-01-2014
23
Group B Subject Inspectors(Physical Education) Seniority List as on 01-01-2012 and 01-01-2013. 31-01-2014
22
Group B DIET Lecturers Seniority List as on 01-01-2012 and 01-01-2013. 29-01-2014
21
EO Cadre Officers Seniority List 06-12-2013
20
Directors Cadre Officers Seniority List. 17-12-2013
19
Group B Officers Seniority as on 01-01-2012.(Draft) 04-04-2013
18
JDPI Seniority List as on 01-01-2012. 08-03-2013
17
DDPI Final Seniority as on 01-01-2012. 06-03-2013
16
Group B offficers Final Seniority List 9th Block 27-9-2006. 04-03-2013
15
DDPI TO JDPI promotion Seniority List. 29-01-2013
14
Deputy Directors and equivalent cadre officers seniority as on 01-01-2012 21-01-2013
13
Joint Directors and equivalent cadre officers seniority as on 01-01-2012 21-01-2013
12
Education Officer & equivlent cadre officers seniority-01-01-2009, 01-01-2010, 01-01-2011, 01-01-2012. 15-09-2012
11
Directors Seniority List - Tentative.  
10

Joint Directors of Public Instruction - Seniority List - Tentative | Permanent | 01-01-2010 | 03-10-2011.

 
09

Deputy Directors Seniority List - Tentative | Permanent | as on 01-01-2010 | 14-10-2011 | 01-12-2011 | Final as on 01-01-2012.

 
08

Educational Officers & equivalent Cadre Officers Seniority List - As On 01-01-2002 | Tentative | Permanent | 12-10-2011 | Group A Junior Cadre Vacancy as on 20-10-2011. | 2009, 2010, 2011, 2012.

 
07

Combined Common Seniority List of Ex-TDB/Municipal and High School Head Masters- 01-09-2010 | 18-01-2011 | Corrigadum for Combined Seniorioty List of 18-01-2011

 
06
Government High School Head Masters & equivalent Cadre Officers Seniority List. - 01-11-1956 to 31-01-1984 | Tentative | Permanent-31-09-2009 | Group B Officers Tentative Seniority List as on 01-01-2008 | As Per G.o Dated 15.06.2011 | Ammendment to G.O dated(15.06.2011) 4-8-2011   
05

Divisional Superintendent of Physical Education - Tentative | Permanent.

 
04
District Superintendent Physical Education - Tentative | Permanent | Seniority List as on 29-09-2009  
03
Block Subject Inspector of Physical Education Final seniority List as on - 01-01-2011.  
02

Divisional Superintendent of Dance, Drama and Music - Tentative | Permanent.

 
01
Subject Inspectors, Craft Education - Tentative | Permanent.  

 

ಬಡ್ತಿ

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
53
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಸಂಬಂಧ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆ. 29-11-2014
52
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:26-09-2014. 14-11-2014
51
Officiating Promotion to Assistant Master Grade-2 to High School Head Master Cadre. 31-10-2014
50
JDPI to DPI Promotions dated:21-08-2014. 25-08-2014
49
Education Officers to DDPI Cadre Officiating Promotions dated:02-08-2014 02-08-2014
48
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 10-07-2014
47
DDPI to JDPI Promotion List dated:24-06-2014. 24-06-2014
46
Officiating promotion to Grade-2 High School Teachers as Group B High School Head Masters. 14-11-2013
45
24-10-2013
44
22-10-2013
43
Rule 32 promotion to Group B Officers dated:07-10-2013. 21-10-2013
42
DDPI to JDPI Promotion List dated:12-09-2013. 12-09-2013
41
Circular regarding Promotion of Group A Junior Education Officer to DDPI Cadre. 30-08-2013
40
Memo regarding providing information on officiating promotion for Group A Officers working under Rule32. 28-08-2013
39
Officiating promotion list of Grade-1 Physical Education Teachers to Physical Education Subject Inspectors. 17-06-2013
38
Group A Officers(BEO Cadre Officers) Promotion- (Rule 32) 26-04-2013
38
Group B to A Promotions dated:20-03-2013. 20-03-2013
37
Official memorandum regarding Counseling date and eligibility list for Promotion of Group B to Group A Junior officer cadre. 16-02-2013
36
BEO to DDPI Promotion. 05-01-2013
35
Promotion to DDPI and equivalent cadre officers as JDPIs. 26-12-2012
34
Promotion to JDPI and equailant cadre officers as DPIs. 06-12-2012
33
Officiating promotion to BEO & equavilant cadre officers as DDPIs Cadre. 06-11-2012
32
Group B officers Officiating Promotion list 3-7-2007. 05-11-2012
31
Group B Officers Promotions dated:30-09-1993. 20-10-2012
30
Education Officers & equivalent officers promotions under rule 32 dated:21-06-1999. 20-10-2012
29
DDPI to JDPI Promotion. 12-10-2012
28
Proposal regarding promotion of Group B Officers(3rd Batch)in to Group-A Junior Cadre under Rule 32. 27-09-201
27
List of Group B Officers to submit Annual Reports for Officiating Promotions as published on 13-09-2012. 18-09-2012
26
13-09-2012
25
Corrigendum To Bangalore Commissionerate Govt. High School Assistant Masters to Group B Head Masters Promotions. 03-09-2012
24
Bangalore Commissionerate Govt. High School Assistant Masters to Group B Head Masters Promotions. 27-08-2012
23
Dharwad Division Govt. High School Assistant Masters to Group B Head Masters Promotions. 27-08-2012
22
Officiating Promotions for Grade-1 Physical Education Teachers as Group B Taluk Physical Education Inspectors - through Counselling list | Dummy Counselling list. 18-08-2012
21
Officiating Promotion to the High School Teachers as High School Head Masters presently who are working as High School Head Masters under Rule 32 in Belgaum Division. 06-08-2012
20
Officiating Promotion to the High School Teacers as High School Head Masters presently who are working as High School Head Masters under Rule 32 in Bangalore & Mysore Division. 06-08-2012
19
Officiating promotion to BEO & equavilant cadre officers as DDPIs Cadre. 15-06-2012
18
Officiating Promotion to Grade-1 Craft teachers as Subject Inspectors Craft. 13-06-2012
17
Officiating Promotion to Grade-1 Craft teachers as Subject Inspectors Craft. 17-05-2012
16
Officiating Promotion to Grade-2 High School Teachers who are working as Rule 32 High School Head Masters. 16-05-2012
15
Official Memorandum on Promotion Counselling to Grade-1 Craft Teachars as Subject Inspector(Craft). 14-05-2012
14
Promotions to Govt High School HM's working in rule-32 and Grade 2 High school teachers to Group B post 05-05-2012
13
Seniority List of DDPIs eligible for Promotions as JDPI and equivalent cadre . 25-04-2012
12
02-04-2012
11
Regarding giving promotion to Upgraded Post of District Physical Education Officer in districts. 20-03-2012
10
Dharwad Commissionerate list of CR Called for High School Head Masters Promotions.  
09
Educational Officers and Equivalent Cadre Promotion to DDPI cadre dated 21/01/2011  
08
Joint Director of Public Instruction and equivalent cadre | Dated:09-12-2010 | Dated:16/17-05-2011 | Dated:18-04-2012 19-04-2012
07
Deputy Director of Public Instruction and equivlent Cadre - 04-05-2011 | 08-12-2011.  
06
Educational Officers and Equivalent Cadre | Dated:23-07-2010 | Proposal for Promotion of A group Officers Dt:27-11-2010 | Proposal for Promotion of A group Officers Dt:01-12-2010 | Group A Jr. Cadre officers for promotions 20-12-2010 | Officiating Promotion 31-07-2011 | Group A Jr. Cadre Officers Officiating Promotions 06-09-2011 | Group A Junior Vacancy as on 28-10-2011 | Group A Promotion & Counseling List Dt:03-11-2011 | Group A to DDPIs Dt:18-02-2012 | Gr.A(Jr) to DDPI 08-03-2012.  
05
Government High School Head Masters and Equivalent Cadre - 11-12-2007 | 19-11-2011 | 2nd List for Promotions 15-09-2010  
04
Grade-2 High School Teachers Officiating Promotions to Group B Posts - 19-08-09 | 14-07-2010  
03
Divisional Superintendent of Physical Education  
02
Officiating Promotion to Craft Teachers Grade-1 to Group B DIET Lecturers 08-08-2011  
01
Physical Education Inspectors in Block Education Offices  

 

ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
32
DDPIs and equivalent cadre officers Transfers dated:25-11-2014. 01-12-2014
31
Educational Officers and equivalent cadre officers Transfers dated:25-11-2014. 01-12-2014
30
JDPI Transfers dated:12-09-2014. 25-09-2014
29
Education Officers Transfer dated:02-08-2014. 04-08-2014
28
DDPI Transfers Dated:02-08-2014. 02-08-2014
27
JDPI Transfer Dated:24-06-2014. 24-06-2014
26
EO and equivlent cadre officers transfer 2013-14. 23-10-2013
25
2013-14 DDPIs Transfer List. 19-10-2013
24
DIET Senior Lecturer Transfers dated:20-03-2013. 03-04-2013
23
Education Officers Transfers dated:20-03-2013. 03-04-2013
22
JDPI & equialent cadre officers transfers. 18-12-2012
21
Directors Transfers. 06-12-2012
20
BEO and equivalent cadre officers transfer dated:05-11-2012. 08-11-2012
19
DDPI Transfers 06-11-2012
18
DDPI Transfers 31-10-2012
17
JDPI Transfers. 12-10-2012
16
Government High School Head Masters vacant posts information. 22-08-2012
15
Transfers of Group-B Govt. High School Head Masters from C zone to A & B zone. 17-08-2012
14
Transfer through counselling of BRCs who have completed more than 3 years of Service. 24-07-2012
13
Posting of Group B Officers through Counselling as BRCs eligibility through Examinations. 24-07-2012
12
EO and equivalent cadre officers transfers 2012-13. 11-07-2012
11
DDPI & equivalent cade officers transfers 2012-13. 11-07-2012
10
DDPI & equavalent cadre officers transfers 2012-13. 15-06-2012
09
BEO & equavalent cadre officers transfers 2012-13. 15-06-2012
08
High School Head Masters and equivalent cadre Group B Officers Mutual Transfers for the year 2012-13. 07-05-2012
07
Postings of Group B Officers who are passed in written examination as BRCs in SSA. 25-04-2012
06
Postings of Group B officers who are worked more than 3 years as BRCs through counseling. 25-04-2012
05
Joint Directors of Public Instruction- 12-09-2011  
04
Deputy Directors of Public Instruction - June 2010 | 14-07-2010 | 04-05-2011 | 08-12-2011.  
03
Educational Officers & equivalent Cadre Officers Transfer List - Transfer List for the Year 2010-11 | 30-11-2010 | 18-05-2011 | 30-06-2011 | 18-07-2011 | Group B Officers Transfer List Dated 26.08.2011  
02
Government High School Head Masters & equivalent Cadre Officers - Bangalore Division - Transfer List for the year 2010-11 | Mutual Transfers | Inter Division Transfers  
01
2011-12 Govt High school Head Master & Equilent Transfer Order - With in Unit | Out of Unit | Mutual Transfers.  

 

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
79
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹನುಮಂತು, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಆನವಟ್ಟಿ, ಸೊರಬ ತಾ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕುರಿತು. 23-12-2014
78
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯಮಗಳು 2013ರಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಸಿ & ಡಿ ನೌಕರರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 08-12-2014
77
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ. 18-11-2014
76
ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಕುರಿತ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆ. 10-09-2014
75
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿ ಬರೆದ ಪತ್ರ. 08-09-2014
74
7 ತಿಂಗಳ ನ್ಯೂಪ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. 07-08-2014
73
24-07-2014 ರಿಂದ 27-07-2014ರವರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೇ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಕಾಲ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 19-07-2014
72
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ. 18-07-2014
71
ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಪಿಂಚಿಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 27-06-2014
70
ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:09-06-2014 ರಿಂದ 11-06-2014ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ. 07-06-2014
69
ಗ್ರೇಡ್-2 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ನಮೂನೆ. 24-05-2014
68
Submitting proposals for DD cadre officers to JDPI promotions. 07-05-2014
67
Submitting proposals for EO cadre officers to DDPI promotions. 07-05-2014
66
List of Group A Officers retiring on 2014 | Additional List. 26-04-2014
65
Submitting proposal for NEUPA Administration Awards - National Scheme of Innovations in Educational Administrtion and Management. 22-01-2015
64
Deputing officers for SAKALA 2011 training in ATI,Mysore from 17-01-2013 to 18-01-2013. 16-01-2014
63
Passport Check List format. 21-11-2013
63
Furnishing Information of Group A & Broup B Officers(Officiating) who have completed 60 years on 2014 23-10-2013
62
Deputing Officers to Management Development Program Training to ATI Mysore. 21-11-2013
61
ATI Training for Officers reg."Sevottam Initiatives including KGSC Act 2011" from 28-10-2013 to 30-10-2013. 25-10-2013
60
Deputing officers for Gender Sensitive Budget Issues & perspective workshop organised at ATI Mysore. 03-10-2013
59
Deputing Officers for SAKALA Training in ATI Mysore from 26-0-2013 to 27-09-2013. 24-09-2013
58
Deputing Officers for SAKALA Training in ATI Mysore from 23-09-2013 to 24-09-2013. 21-09-2013
57
Deputing Officers for "Gender Sensitive Budget-Issue & Perspective" Workshop conducting in ATI, Mysore. 19-09-2013
56
Duties and Responsibilitie of Public Relation Officer in CPI Office, Banglaore. 01-08-2013
55
Deputing Department officers for Rainwater Harwesting. 10-07-2013
54
Proposal for Rule 32 promotion for High School Head Masters cadre officers in to EO Cadre Officers 4th batch. 15-06-2013
53
Confidential report format for Karnataka State Government Employees. 12-06-2013
52
Regarding reviewing and accepting authorities wrt confidential reports. 12-06-2013
51
2013 Group-A officers Retirement. 12-06-2013
50
Letter regrding furnishing details of Group B Rule 32 High School Teachers for Officiating promotions. 21-05-2013
49
List of Group B Officers who are retiring after completing superannuation for the year 2013. 31-01-2013
48
Deputing Group A officers for workshop for IT for change on 11-01-2012. 08-01-2012
47
Annual Report Verification Authorities in the Department of Public Instruction. 20-10-2012
46
Circular regarding ATI training to Officers on SAKALA 2011 from 03-10-2012 to 04-10-2012 29-09-2012
45
 Grade -2 Secondary School Teachers Promotion to Group -B officer Duty Report 28-09-2012
44
Circular regarding ATI training to Officers from 3-10-2012 to 5-10-2012. 27-09-2012
43
Circular regarding Officers training in ATI Mysore from 20-09-2012 to 22-09-2012. 17-09-2012
42
Creation of Group B offcers Supernumerary Post. 03-09-2012
41
Group B High School Head Masters Vacancies as on 29-08-2012 29-08-2012
40
Group B High School Head Masters Vacancies as on 28-08-2012. 28-08-2012
39
Govt. High School Head Masters Vacancies Bangalore, Dharawad and Gulbarga Commissionerate for KPSC 629 Candidates counselling. 27-08-2012
38
Dharwad Division Final Priority List for C Zone Group B Officers transfer 2012. 16-08-2012
37
Final Priority List for HM Transfers C Zone to A & B. 14-08-2012
36
Taluk Physical Education Subject Inspectors vacancy list as on 3-8-2012. 13-08-2012
35
Promotion to Government High School Head Master and equivalent cadre Officers counselling. 13-08-2012
34
Circular and Promotion counseling list of PE Grade-1 to Taluk Physical Education Subject Inspectors 10-08-2012
33
Provisional Priority List for HM Transfers C zone to AB. 03-08-2012
32
Government High School Head Master and equivalent cadre Officers vacancies. 02-08-2012
31
Government High School Head Masters Transfers from Zone C to Zone A and B. 18-07-2012
30
ACPI Dharwad- BRC Counselling Dated:13-7-2012. 18-07-2012
29
BRC Result and Notification on BRC counseling on 19-07-2012. 17-07-2012
28
Information sought for DDPI to JDPI Promotions. 07-06-2012
27
BRC Examination Time Table for Bangalore and Mysore Division on 27-05-2012. 26-05-2012
26
Circular regarding BRC Examinations for Bangalore & Mysore Division on 27-05-2012. 25-05-2012
25
Postponment of BEO's Training  to be starting from 7-5-2012 to 2-6-2012. 04-05-2012
24
18-04-2012th BRC Counselling Notification for the year 2012-13. 13-04-2012
23
Memorandum regarding posting to Managing Director, Text books society post. 09-04-2012
22
4th List permission given to High School Head Masters for applying for District Education Offier posts. 21-02-2012
21
Issuing Service Certificate for the High Schools Head Masters for applying for District Education Officer Posts. 21-02-2012
20
3rd List permission given to High School Head Masters for applying for District Education Officers Posts. 21-02-2012
19
2nd List permission given to High School Head Masters for applying for District Education Officers Posts. 18-02-2012
18
Permission given to the High School Head Masters for applying for District Educational Officers Post. 17-02-2012
17
List of Group-A and equivalent cadre Officers retiring from 01-01-2012 to 31-12-2012. 01-02-2012
16
List of Group-B and equivalent cadre Officers retiring from 01-01-2012 to 31-12-2012. 25-01-2012
15
Circular, Format & Annexure 1, 2 and 3 regarding proposal for promoting High School Teachers as High School Head Masters. 20-12-2011
14
3rd Batch permission given to the High School Head Masters for applying for gazetted probationers 2011 Group A and B Posts Priliminary Exams  
13
2nd Batch Permission given to the high school Head Masters for applying for gazetted probationers 2011 Group-A and B Posts priliminary Exams.  
12
Permission given to the High School Head Masters for applying for Gezetted Probationars 2011 Group-A and B Posts Priliminary Exams.  
11
Filling up of vacant Physical Education Inspectors posts by promotion in the Department of Public Instruction  
10
Circular regarding status of CRs of Group A Junior care officers for the year 2010-11  
09
Regarding giving promotion to DDPI cadre officers as JDPI & equivalent cadre  
08
Regarding giving promotion to Group A Junior Cadre Officers as DDPI & equivalent cadre  
07
Submitting Assets and Liabilitis of Group B and equivalent officers of Bangalore and Mysore Division  
06
Group A & B Officers Promotions Time Table for the year 2011-12  
05
Government order on Department Re-organiation.  
04
Regarding submitting Annual Reports of the Officers for the year 2009-10.  
03
Relief of Officers/Officials on Transfer/Promotion as per Government orders - reg.  
02
New DIET Yadagiri Govt order Dated 26/07/2010.  
01 Filling up of various positions in the HEadquarters and Regional Office of the Unique Identification of India(UIDAI).  

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು ದಿನಾಂಕ
25
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ:17-06-2014. 02-02-2014
24
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ.61.ಡಿಜಿಎಂ.2014 ದಿನಾಂಕ:19-05-2014ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ. 15-12-2014
23
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. 14-11-2014
22
Fixing Deemed date from 01-07-1994 for giving financial benefits fro the officers as pr KAT application No.1565-66/1995. 02-09-2014
21
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ. 13-08-2014
20
Government Order and Annexure regarding Senior Scale of Pay - Exercise of option to continyue in the scale of pay of lower post - Extention of time limit. 18-12-2013
19
Government order regarding Conversion of Additional Director (Adm) post in to Additional Commissioner(Admin) post. 13-03-2012
18
Government Order regarding creating of New Districts - Sirsi and Karwar by splitting Uttara Kannada district  
17
Circular regarding Right to Information Act 2005  
16
Constitution of committee for promotion in the Department of Public Instruction  
15
Decentralisation of powers of the Principal Secretary, Education Department dated: 15-03-2008  
14
Modification order regarding qualification for High School Headmasters dated:31-10-20009  
13
Notification regarding appointing Gazetted Probationers dated:05-08-2009  
12
Notification regarding appointing Gazetted Probationers dated:30-01-2009  
11
Reallocation of powers for issuing NOCs to the officers for applying passports  
10
CCA Notification 11-02-2010 regarding appointing Group B Officers  
09
CCA guidelines regarding disciplinary action against employees & Officers  
08
ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ನಿಯಮಗಳು 1957ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ:10-05-2010  
07
Transfer guidelines for the year 2010-11  
06
Shifting of newly created Divisional Deputy Director of Public Instruction(Phisical Education) post to Dharwad CoOmmissionerate  
05
Notification regarding amendment of Karnataka State Civil Services Act, 1978(Karnataka Act 14, of 1990)  
04
Notification regarding Emplowering Commissioner of Public Instructions to place under suspension of Group"A" Junior Scale of the Department of Public Instructions  
03
Amendment to the Condition 4 of KPSC(conditions of service)(Amendment) Regulations, 2007  
02
Redegisnation of powers to Secretary, Primary & Secondary Education  
01
Redesignating some cadres in the revised Cadre & Recruitment Rules of the Department of Public Instruction.  

 

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
01 ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 1967.  

 

>> back

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|ಕಾಯ್ದೆಹಕ್ಕು