ಮುಖಪುಟ >> ಸೇವಾ ವಿವರಗಳು >> ಶಿಕ್ಷಕರು

ಸೇವಾ ವಿವರಗಳು

Sl No Subject Posted Date
19
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಿ.ಎ.., ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 27-02-2017
18
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ಬಿ.ಇಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 27-02-2017
17
ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 07-11-2016
16
ದಿನಾಂಕ:01-01-2016ರಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಗ್ರೇಡ್-1 ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್-2 ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 23-10-2016
15
ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 22-10-2016
14
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಗ್ರೇಡ್-1 ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಡ್ರಾಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕಷಕರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು | 01-01-2016ರನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 30-08-2016
13
2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಿ್ಲೋಮೋ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಮೋಡ್ - 1ನೇ ತಂಡ . 03-06-2016
12
2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ - 1ನೇ ತಂಡ | 2ನೇ ತಂಡ | 3ನೇ ತಂಡ | 4ನೇ ತಂಡ | 5ನೇ ತಂಡ . 03-06-2016
11
ದಿನಾಂಕ:01-01-2016ರಂತೆ ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೇಡ್-2 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-03-2016
10
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೇಡ್-2 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ(1992 ರಿಂಧ 2015ರವರೆಗೆ). 21-03-2016
09
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2ರವರ 371ಜೆ ರಂತೆ ಮೀಡಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ. 09-03-2016
08
01-01-2016ರಂತೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಗ್ರೇಡ್-1 ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 04-02-2016
07
01-01-2015ರಂತೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 28-09-2015
06
01-01-2015ರಂತೆ ಅನುಚ್ಛೇಧ 371-ಜೆ ರಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 18-09-2015
05
ಗ್ರೇಡ್-1 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ | 01-01-2015ರಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 04-09-2015
04
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೇಡ್-2 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ | 01-01-2011 ರಿಂದ 01-01-2015ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 26-08-2015
03
01-01-2011ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 24-02-2014
02
31-07-2012ರಂತೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 24-02-2014
01
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ(2011-2013). 01-02-2014
>> archive
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|ಕಾಯ್ದೆಹಕ್ಕು