ಮುಖಪುಟ >> ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ >> 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ[ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಕ್ರಾಫ್ಟ್] :

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
30
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ- 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:04-10-2018. 04-10-2018
29
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತರ್ ಘಟಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶಗಳು. 01-10-2018
28
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:17-09-2018. 01-10-2018
27
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 29-09-2018
26
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 28-09-2018
25
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 28-09-2018
24
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತರ್ ಘಟಕದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ. 28-09-2018
23
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಂತರ್ ಘಟಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ. 27-09-2018
22
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶಗಳು 26-09-2018
21
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶಗಳು. 26-09-2018
20
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 22-09-2018
19
ಧಾರವಾಡ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 22-09-2018
18
ಧಾರವಾಡ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಘಟಕದೊಳಗಿನ)(ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ, ಪಿ.ಇ., ಎಸ್.ಐ(ಕ್ರಾಫ್ಟ್). 18-09-2018
17
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಘಟಕದೊಳಗಿನ)(ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ, ಪಿ.ಇ., ಎಸ್.ಐ(ಕ್ರಾಫ್ಟ್) | ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ | ದಿನಾಂಕ:19-09-2018 & 20-09-2018ರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ . 18-09-2018
16
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚನೆ. 18-09-2018
15
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 12-09-2018
14
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತರ್ ಘಟಕ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 11-09-2018
13
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ(ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ/ಪಿ.ಇ/ಎಸ್.ಐ.ಕ್ರಾಫ್ಟ್) ಅಂತರ್ ಘಟಕ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 11-09-2018
12
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 31-08-2018
11
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 31-08-2018
10
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 31-08-2018
09
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 23-08-2018
08
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಮಾಹಿತಿ ಇಂದೀಕರಿಸಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 16-08-2018
07
ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದದಲ್ಲಿ ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರ ಮಾಹಿತಿ. 14-08-2018
06
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. 10-08-2018
05
ದಿನಾಂಕ:04-08-2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:06-08-2018ರೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 30-07-2018
04
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವರುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ. 16-07-2018
03
ಎ ವಲಯದಲ್ಲಿ[A Zone] 10 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 09-07-2018
02
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು TDS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 06-07-2018
01
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ. 05-07-2018

>> archieves

 

 

 

 

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್