ಮುಖಪುಟ >>ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ >> 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ[ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಕ್ರಾಫ್ಟ್]:

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
18
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಗಳು ದಿ:29-09-2016 - ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ | ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ | ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ | ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ)ಘಟಕದೊಳಗೆ | ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಘಟಕದೊಳಗೆ . 03-10-2016
17
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 20-09-2016
16
ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು - ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ. 16-09-2016
15
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಧಾರವಾಡ - ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 14-09-2016
14
ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು - ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತೀವ್ರತರ ಖಾಯಿಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ. 14-09-2016
13
ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ.. 14-09-2016
12
ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು- ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.. 14-09-2016
11
ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು- ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕ ಸುತ್ತೋಲೆ. 13-09-2016
10
ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು- ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತೀವ್ರತರ ಖಾಯಿಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ 13-09-2016
09
ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು - ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತ ಪಟ್ಟಿ. 13-09-2016
08
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಧಾರವಾಡ - ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು | ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ವೃತ್ತಿ | ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ . 12-08-2016
07
ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು - ಗ್ರೂಪ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 12-08-2016
06
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಧಾರವಾಡ - ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 12-08-2016
05
ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು. 07-09-2016
04
ಧಾರವಾಡ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ . 01-09-2016
03
31-08-2016ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 30-08-2016
02
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ / ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ / ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪರಸ್ಪರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ | ಕೋರಿಕೆ ಘಟಕದೊಳಗಿನ | ಕೋರಿಕೆ ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ . 30-08-2016
01
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವೃತ್ತಿ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪರಸ್ಪರ | ಕೋರಿಕೆ. 29-08-2016

>> archieves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್