ಮುಖಪುಟ >>ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ >> 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
10
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸುತ್ತೋಲೆ | ಅಂತರ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಅರ್ಹ | ಅಂತರ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಅರ್ಹರಲ್ಲದ | ಪರಸ್ಪರ | ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಹ | ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದ . 27-07-2018
09
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:26-07-2018. 26-07-2018
08
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ಧೆಗಳ ಕೋರಿಕೆ/ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 25-07-2018
07
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕೋರಿಕೆ/ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 25-07-2018
06
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ | ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ . 25-07-2018
05
ಬೆಳಗಾಂ ಆಪರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ಗಾವಣಾ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಅಂತರ್ ವಿಭಾಗ | ವಿಭಾಗದ ಒಳಗೆ | ಪರಸ್ಪರ | ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದ . 20-07-2018
04
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ಗಾವಣಾ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಅಂತರ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ | ಪರಸ್ಪರ | ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಹ | ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದ. 18-07-2018
03
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕೋರಿಕೆ/ಪರಸ್ಪರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 17-07-2018
02
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ . 17-07-2018
01
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ | ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ | ನಮೂನೆ 3 ಮತ್ತು 4 . 29-06-2018

 

>> archieves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್