ಮುಖಪುಟ >>ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ >> 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
19
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಲಿಪಿಕ ವೃಂದದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ 2017-18 15-07-2017
18
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಲಿಪಿಕ ವೃಂದದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ 2017-18. 23-06-2017
17
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ. 16-06-2017
16
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 16-06-2017
15
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರ.ದ.ಸ | ದ್ವಿ.ದ.ಸ | ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ | ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು . 09-06-2017
14
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ- ದಿನಾಂಕ:12-06-2017ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಲಿಪಿಕ ವೃಂದದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ. 08-06-2017
13
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಲಿಪಿಕ ವೃಂದದ ವರ್ಗಾವಣಾ ಆದೇಶ. 07-06-2017
12
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ:06-06-2017ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ದ್ವಿ.ದ.ಸ, ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಪರಿಚಾರಕ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. 05-06-2017
11
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 03-06-2017
10
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ | ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ | ಅಂತರ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ . 02-06-2017
09
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಲ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. 01-06-2017
08
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರ.ದ.ಸ | ದ್ವಿ.ದ.ಸ | ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು | ವಾಹನ ಚಾಲಕರು | ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ . 01-06-2017
07
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ಪ್ರ.ದ.ಸ | ದ್ವಿ.ದ.ಸ, ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ಪರಿಚಾಕರು & ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ . 01-06-2017
06
ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗದ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಹ ಪಟ್ಟಿ | ಅರ್ಹ ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ | ತಿರಸ್ಕೃತ ಘಟಕದೊಳಗಿನ | ತಿರಸ್ಕೃತ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ . 27-05-2017
05
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರ.ದ.ಸ | ಪ್ರ.ದ.ಸ ಪರಸ್ಪರ, ದ್ವಿದ.ಸ.ಕೋರಿಕೆ, ಗ್ರೂಪ್-ಡ ಕೋರಿಕೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ಪರಿಚಾರಕರ ಕೋರಿಕೆ . 27-05-2017
04
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರ.ದ.ಸ(ಕೋರಿಕೆ) | ಪ್ರ.ದ.ಸ(ಪರಸ್ಪರ) | ಪ್ರ.ದ.ಸ(ಪರಸ್ಪರ-ತಿರಸ್ಕೃತ) | ದ್ವಿ.ದ.ಸ | ದ್ವಿ.ದ.ಸ.(ಪರಸ್ಪರ-ತಿರಸ್ಕೃತ) | ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು | ವಾಹನ ಚಾಲಕರು | ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ . 27-05-2017
03
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಅಂತರ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ | ಪರಸ್ಪರ | ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಹ | ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಹರಿಲ್ಲದ . 26-05-2017
02
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ - 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕೇತsರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 11-05-2017
01
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. 09-05-2017

 

>> archieves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್