ಮುಖಪುಟ >>ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ >> 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
16
ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:25-11-2016. 28-11-2016
15

ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ:23-08-2016 (ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ: 26-08-2016)

24-08-2016
14
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಲಪಿಕ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ - ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಒಳಗಿನ(ಕೋರಿಕೆ) | ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಒಳಗೆ(ಪರಸ್ಪರ) | ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು | ಅಂತರ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ . 28-06-2016
13
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಲಿಪಿಕ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ - ಪ್ರ.ದ.ಸ | ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. 25-06-2016
12
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಲಿಪಿಕ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ. 22-06-2016
11
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಲಿಪಿಕ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು | ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು | ಅಧೀಕ್ಷಕರು | ಪ್ರದಸ | ದ್ವಿದಸ | ಸಿಸಿಟಿ | ವಾಹನ ಚಾಲಕರು | ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು . 21-06-2016
10
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಅರ್ಹ-ತಿರಸ್ಕೃತ, ಪರಸ್ಪರ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯವಾರು ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-06-2016
09
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಅಂತರ್ ವಿಭಾಗದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರ.ದ.ಸ | ದ್ವಿ.ದ.ಸ | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು | ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ . 21-06-2016
08
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಟೆಂಡರ್, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ. 20-06-2016
07
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಕೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ. 17-06-2016
06
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಅಂತಿಮ ವರ್ಗಾವಣಾ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರ.ದ.ಸ | ಪ್ರ.ದ.ಸ ಪರಸ್ಪರ | ದ್ವಿ.ದ.ಸ | ದ್ವಿದಸ ಪರಸ್ಪರ | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು | ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ . 17-06-2016
05
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ- ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು | ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು | ಅಧೀಕ್ಷಕರು | ಪ್ರ.ದ.ಸ | ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ | ದ್ವಿ.ದ.ಸ | ಡ್ರೈವರ್ | ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ . 17-06-2016
04
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಲಿಪಿಕ ವೃಂದದ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರ.ದ.ಸ | ಪ್ರ.ದ.ಸ(ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ) . 16-06-2016
03
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಲಿಪಿಕ ವೃಂದದ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರ.ದ.ಸ | ದ್ವಿ.ದ.ಸ | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು |ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ. 15-06-2016
02
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. 08-06-2016
01
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. 06-06-2016

 

>> archieves

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್