ಮುಖಪುಟ >>ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ >> 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ ::

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
62
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:25-10-2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 24-10-2016
61
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:24-10-2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 23-10-2016
60
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:22-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 21-10-2016
59
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:21-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 20-10-2016
58
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:20-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು . 19-10-2016
57
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:19-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 18-10-2016
56
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:18-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 17-10-2016
55
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:17-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 15-10-2016
54
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:15-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 14-10-2016
53
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:14-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 13-10-2016
52
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:13-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 08-10-2016
51
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:08-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 07-10-2016
50
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:06-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 05-10-2016
49
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:05-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 04-10-2016
48
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:03-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ. 02-10-2016
47
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:02-10--2016ರರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 02-10-2016
46
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ:01-09-2016ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ - ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು . 01-10-2016
45
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:01-10--2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. 29-09-2016
44
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:29-09-2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು . 29-09-2016
43
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ:28-09-2016ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು . 28-09-2016
42
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಕ:27-09-2016ರಂತೆ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು . 27-09-2016
41
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ:27-09-2016ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು . 28-09-2016
40
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ: 26-09-2016 - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು . 26-09-2016
39
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ಧೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ: 26-09-2016ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ . 26-09-2016
38
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಪ್ರಾಥಮಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ಧೆಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ:25-09-2016ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. 25-09-2016
37
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 25-09-2016
36
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ. 24-09-2016
35
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ದಿನಾಂಕ:23-09-2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ. 22-09-2016
34
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ದಿನಾಂಕ:23-09-2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ. 22-09-2016
33
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 22-09-2016
32
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ದಿನಾಂಕ:22-09-2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ. 21-09-2016
31
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ದಿನಾಂಕ:22-09-2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ. 21-09-2016
30
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ದಿನಾಂಕ:21-09-2016ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ. 20-09-2016
29
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ. 20-09-2016
28
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ - ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ | ಘಟಕದೊಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿ. 19-09-2016
27
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿ. 19-09-2016
26
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಘಟಕದೊಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿ. 19-09-2016
25
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 18-09-2016
24
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ. 17-09-2016
23
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶ. 10-09-2016
22
ಮೈಸೂರ ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 10-09-2016
21
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 10-09-2016
20
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ - ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ- ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು . 09-09-2016
19
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು - ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು . 08-09-2016
18
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ : ಸ್ಥಳ : ಡಯಟ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಘಟಕದ ಒಳಗೆ . 08-09-2016
17
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಗಿನ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು | ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಕರು. 07-09-2016
16
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಘಟಕದ ಒಳಗೆ . 06-09-2016
15
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ | ಘಟಕದ ಒಳಗೆ. 06-09-2016
14
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ . 06-09-2016
13
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ. 25-08-2016
12
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಒಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ . 25-08-2016
11
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಒಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ . 24-08-2016
10
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಒಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ. 24-08-2016
09
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ. 23-08-2016
08
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ ಪರಸ್ಪರ . 23-08-2016
07
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ ಪರಸ್ಪರ | ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ ಕೋರಿಕೆ . 23-08-2016
06
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ - ಕೋರಿಕೆ. 23-08-2016
05
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ 22-08-2016
04
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಘಟಕದ ಒಳಗೆ 22-08-2016
03
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಘಟಕದ ಒಳಗೆ | ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ 22-08-2016
02
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ 22-08-2016
01
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ. - ಘಟಕದ ಒಳಗಿನ | ಘಟಕದ ಹೊರಗೆ

22-08-2016

>> archieves

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್