ಮುಖಪುಟ >> ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ >> ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಮಾಹಿತಿಗಳು :

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
02 ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ) ಮಾಹಿತಿ. 28-02-2018
01 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಏ) ಆನ್ವಯ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ವಿವರ. 26-02-2018

 

 

 

 

 

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |ಕಾಯ್ದೆಹಕ್ಕು