ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ >> ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಯವ್ಯಯ-ಯೋಜನೆ

ಆಯವ್ಯಯ :(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಪಾಲು 2016-17
ರಾಜ್ಯ
112353.40
ಕೇಂದ್ರ
51828.60
ಒಟ್ಟು
164182.00

 

ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ :

            ತರಗತಿ

ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು

ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು

ಒಟ್ಟು

ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ರೂ.ಪೈ

ರೂ.ಪೈ

ರೂ.ಪೈ

ರೂ.ಪೈ

ರೂ.ಪೈ

1-5

1.65

2.48

4.13

-

75

6-8

2.47

3.71

6.18

-

75

9-10

6.18

-

6.18

75

-


ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ . .

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ . .

ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ