ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ >> ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು :


ಕ್ರ.ಸಂ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಆದೇಶದ ವಿವರ
75 11-07-2017 ಇಡಿ.35.ಎಂಎಂಎಸ್.2017 ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳಿಂದ 5 ದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
74 11-07-2017 ಇಡಿ.35.ಎಂಎಂಎಸ್.2017 ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಮಾಸಿಗ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
73 27-06-2017 ಇಡಿ.47.ಎಂಎಂಎಸ್.2017 ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ/ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
72 06-04-2017 ಇಡಿ.47.ಎಂಎಂಎಸ್.2016 ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದೆ ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಅದ್ಯರ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
71 20-09-2017 ಇಡಿ.39.ಎಂಎಂಎಸ್.2017 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
70 09-02-2017 ಎಂ3(ಎಂ2)ಅದಾ.ಮಉಯೋ/ಸುಸ್ವ&ಆಗು21/2016-17 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಆಹಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
69 07-03-2017 ಎಂ2/ಆದಾ/ಬ.ಪ್ರ.ಅ.ದಾಕಾ.ಮುಂಬ./27/2016-17 ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.
68 27-09-2016 ಎಂ4.ಅದಾ.ಅಸು&ಗುಕಾ/32/2016-17 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
67 08-06-2016 ಎಂ4.ಅದಾ.ಅಸು&ಗುಕಾ/32/2016-17 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು(ಎಸ್.ಓ.ಪಿ) ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಷ್ಟಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ.
66 14-09-2016 ಎಂ4.ಅದಾ.ಐ.ವಿ.ಆರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.(ಎಎಂಎಸ್)17/2015-16. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಷ್ಟಾನದ ಕುರಿತು.
65 21-04-2016 ಎಂ3.ಅ.ದಾ.ಬ.ಪ್ರ.ಬಿ.ಶಾ.ಬಿ.ಯೋ.22/15-16 ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಟಾನವನ್ನು ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
64 07-03-2014 ಇಡಿ6ಎಂಎಂಎಸ್2013 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
63 23-12-2013 ಇಡಿ40ಎಂಎಂಎಸ್2013 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಮ.ಉ.ಯೋ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
62 07-11-2013 ಇಡಿ6ಎಂಎಂಎಸ್2013 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
61 13-08-2013 ಇಡಿ6ಎಂಎಂಎಸ್2013 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
60 09-05-2013 ಇಡಿ6ಎಂಎಂಎಸ್2013 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
59 09-01-2013 ಇಡಿ23ಎಂಎಂಎಸ್2012 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ(15051.10 ಲಕ್ಷಗಳು).
58 12-09-2012 ಇಡಿ23ಎಂಎಂಎಸ್2012 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ (10194.52 ಲಕ್ಷಗಳು).
57 10-01-2014 ಎಫ್.ನಂ4-4/2009ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
56 09-01-2014 ಎಫ್.ನಂ3-2/2013ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡುಗೆ ಸಿಲಿಂಡರುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
55 30-12-2013 ಎಫ್.ನಂ4-4/2009ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
54 14-10-2013 ಎಫ್.ನಂ3-2/2013ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
53 08-07-2013 ಎಫ್.ನಂ3-2/2013ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
52 18-04-2013 ಎಫ್.ನಂ3-2/2013ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಆಡ್-ಹಾಕ್ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
51 22-03-2013 ಎಫ್.ನಂ1-1/2009ಡೆಸ್ಕ್(ಎಂಡಿಎಂ) 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿವರ.
50 28-12-2013 ಎಂ6/ಎಡಿ/ವಾಕ್ರಿಯೋ(ಎಡಬ್ಲ್ಯುಪಿ)10/12-13 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮ.ಉ.ಯೋ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಚಯ.
49 15-03-2014 ಎಂ6/ಎಡಿ/ಬ.ಪ್ರ.ಮ.ಉ.ಪೂರೈಕೆ10/12-13 ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
48 17-12-2012 ಇಡಿ49ಎಂಎಂಎಸ್2012 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯಯವರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
47 27-07-2013 ಇಡಿ40ಎಂಎಂಎಸ್2012 1ರಿಂದ10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
46 03-03-2014 ಇಡಿ63ಎಂಎಂಎಸ್2013 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆಯವರ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ರೂ.500/-ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
45 29-03-2014 ಇಡಿ12ಎಂಎಂಎಸ್2014 ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
44 24-07-2013 ಮುಮಕಾ208/13 ಸುರಕ್ಷಿತ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುವ ಕುರಿತು-ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ.
43 15-07-2013 ಎಂ6/ಅದಾ/ಕೆಎಸ್/ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಶಾಲೆ, ಶಾಲಾ ಅಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ.
42 04-07-2013 ಎಂ6/ಅದಾ/ಕೆಎಸ್/ತೂಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು 27/13-14 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೂಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತು.
41 02-07-2013 ಎಂ6/ಅದಾ/ಕೆಎಸ್/ಎಫ್ಇ3/09-10 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಅಗ್ನಿನಂದಕಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿನಂದಕ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮರುಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
40 01-07-2013 ಎಂ6/ಅ.ದಾ.ಸಿಟಿಐ5/2012-13 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಊಟ ನೀಡುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು(ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣ).
39 01-07-2013 ಎಂ6.ಅ.ದಾ./ಅಕೇಂಗ್ರೈಂಡರ್12/13-14 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್/ಗ್ರೈಂಡರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
38 26-11-2012 ಇಡಿ-46ಎಂಎಂಎಸ್-2012 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಊಟ ನೀಡುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.
37 12-09-2012 ಇಡಿ-23-ಎಂಎಂಎಸ್-2012 2011-12ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗ ಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ.
36 17-12-2012 ಇಡಿ-49-ಎಂಎಂಎಸ್-2012 ಪದನಿಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
35 04-07-2012 ಇಡಿ-24-ಎಂಎಂಎಸ್-2012 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಡ್-ಆಕ್ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
34 13-08-2012 ಇಡಿ-20-ಎಂಎಂಎಸ್-2012 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2ನೇ ಕಂತಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ವಿವರ
33 05-11-2012 ಇಡಿ-42-ಎಂಎಂಎಸ್-2012 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ವಿವರ.
32     2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
31 18-06-2013 ಎಂ2/ಅ.ದಾ./ಇತರೆ/2013-14 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಲೋಗೋ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು.
30 26-07-2012 ಆರ್ ಡಿ 225 ಟಿಎನ್ಆರ್ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಪೀಡಿತ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಕೆಲವೊಂದು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
29 30-06-2012 ಇಡಿ/13/ಎಂಎಂಎಸ್/2012 ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
28 06-05-2013 ಎಂ1/ಅ.ದಾ./ಬಿಪಿಎಲ್ಅಕ್ಕಿ10/12-13/62 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ 1-5 ಹಾಗೂ 6-8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಅಕ್ಕಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತು..
27 07-06-2013 ಎಂ1/ಅ.ದಾ./ಎಪಿಎಲ್ಅಕ್ಕಿ02/2013-14 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಎಪಿಎಲ್ ಅಕ್ಕಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು.
26 09-05-2013 ಇಡಿ06/ಎಂಎಂಎಸ್/2013 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅ.ದಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
25 30-09-2011 ಇಡಿ26/ಎಂಎಂಎಸ್/2011 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
24 30-09-2011 ಎಫ್.ಡಿ 04/ಜಿ.ಪಂ.ಎ/2011 2011 -12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.
23 05-09-2011 ಇಡಿ311/ಎಕ್ಸ್ ಪಿ/6/2011 ಕ.ಆ.ಸ.ನಿ.ನಿ.ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಇವರಿಗೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಖರೀದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
22 19-07-2011 ಇಡಿ33/ಎಂಎಂಎಸ್/2011 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
21 28-12-2010 ಎಫ್ ಡಿ/4ಝೆಡ್ ಪಿ ಎ/2010 2011 ನೇ ಜನವರಿಯಿಂದ 2011 ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು.
20 02-12-2010 ಇಡಿ96/ಎಂಎಂಎಸ್/2009 ಅಡುಗೆಯವರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕುರಿತು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶ.
19 10-11-2010 ಇಡಿ96/ಎಂಎಂಎಸ್/2010 ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ.
18 18-10-2010 ಎಫ್.ಡಿ.4ಜಿಪಿಎ ಮುಖ್ಯ ಖಾತೆ 2202-01-196-6-01(ಯೋಜನೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ನೇ ತ್ರೈ ಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
17 04-03-2010 ಇಡಿ96/ಎಂಎಂಎಸ್/2010 ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯವರ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು.
16 22-02-2010 ಇಡಿ92/ಎಂಎಂಎಸ್/2010 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.
15 30-08-2008 ಇಡಿ50/ಎಂಎಂಎಸ್2008 ಅಡುಗೆಯವರ ಸಂಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
14 23-11-2007 ಇಡಿ75/ಎಂಎಂಎಸ್/2007 ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನೀಡುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು.
13 07-04-2007 ಇಡಿ125/ಎಂಎಂಎಸ್/2006 2007-08 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
12 19-05-2007 ಇಡಿ27/ಎಂಎಂಎಸ್/2007 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ರಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
11 09-05-2007 ಇಡಿ143/ಯೊಯೊಕಾ/2007 ಗೋಡೆ ಬರಹ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕೈ ತೋಟ
10 12-12-2006 ಇಡಿ66/ಎಂಎಂಎಸ್/2006 ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ರೂ.1.31 ರಿಂದ ರೂ.1.61ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
09 26-06-2006 ಇಡಿ67/ಎಂಎಂಎಸ್/2006 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ(ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ) ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು.
08 21-05-2005 ಇಡಿ107/ಎಂಎಂಎಸ್/2005 ಜಿಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಕ(ಸಂಚಾಲಕ)ರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
07 07-12-2004 ಇಡಿ46/ಎಂಎಂಎಸ್/2004 6 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಎಪಿಎಲ್ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
06 01-10-2004 ಇಡಿ46/ಎಂಎಂಎಸ್/2004 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯನ್ನು 6 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.
05 01-09-2004 ಇಡಿ46/ಎಂಎಂಎಸ್/2004 ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು
04 05-06-2003 ಇಡಿ24/ಎಂಎಂಎಸ್/2003 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯನ್ನು ಉಳಿದ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
03 06-02-2002 ಇಡಿ27/ಎಂಎಂಎಸ್/2001 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
02 01-10-2001 ಇಡಿ 20/ಎಂಎಂಎಸ್2000(ಭಾ) ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ 07 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮ.ಉ.ಯೋ.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
01   ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ(ಸಿವಿಲ್)ನಂ.196/2001 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು.

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು :


ಕ್ರ ಸಂ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ   ಆದೇಶದ ವಿವರ
15 14-05-2015 ಎಂ2.ಅ.ದಾ.ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ/4/2015-16 ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು.
14 19-09-2013 ಎಂ1/ಅ.ದಾ./ಗೋಧಿ/ಬಿ/2011-12/13 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೋಧಿ ಬಳಸಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
13 27-07-2011 ಎ6/ಅ.ದಾ./ಎಂಎಂಇಅನುದಾನ/06/11/12 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಂಎಂಇ ಅನುದಾನದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ
12 03-02-2011 ಎಂ2/ಅ.ದಾ.ತೊಗರಿಬೇಳೆ/17/2010-11 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತೊಗರಿಬೇಳೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ..
11 21-12-2010 ಎಂ1/ಅ.ದಾ./ಬಿಪಿಎಲ್ಅಕ್ಕಿ/23-2009-10 ಜನವರಿ 2011 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2011 ಅಕ್ಕಿ ಸರಬರಾಜಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತು.
10 27-12-2010 ಎಂ06/ಅ.ದಾ./ಅನುದಾನ/01/2010-11 ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು–ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ
09 12-11-2010 ಎಂ6/ಅ.ದಾ./ ಅನುದಾನ/01/2010-11 ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು.
08 25-05-2010 ಎಂ6ಅ.ದಾ./ಅ.ಕೇಂ./3(2)2010-11 ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:483/2004 ದಿ: 13-04-2009 ಇದರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಅಗ್ನಿ ನಂದಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು
07 20-03-2010 ಎಂ6/ಅ.ದಾ./ಅನುದಾನ01/2009-10 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆಯವರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು.
06 01-08-2007 ಎಂ2/ಅ.ದಾ./ಸುರಕ್ಷತೆ/12/2007-08 ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.
05 03-06-2006 ಎಂ2/ಅ.ದಾ/ಔ.ಹಾ51/2005-06 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳು.
04 25-02-2006 ಎಂ2/ಅ,ದಾ./ತಾ.ಪ.55/2005-06 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ತಾಯಿಯಂದಿರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.
03 13-02-2006 ಎಂ2/ಅ,ದಾ./ತಾ.ಪ.50/2005-06 ಮ.ಉ.ಯೋ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಂದಿರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
02 07-11-2005   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮನವಿ ವಿಚಾರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮ.ಉ.ಯೋ)-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದ ಕುರಿತು.
01 05-07-2003 ಸಿಎಸ್/496/2001 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ಮ.ಉ.ಯೋ/ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು .
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್