ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ >> ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ - ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು & ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಮಾರುತಿ,
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮ.ಉ.ಯೋ)
080-22242943
9480835500
080-22271998 Jd_mms@yahoo.co.in

ಸಹಾಯಕ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ(ಮ.ಉ.ಯೋ)
9480835503 080-22271998 ddpimms@gmail.com

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮ.ಉ.ಯೋ)
9480835502 080-22271998 sadpimdm@gmail.com
ಟಿ.ಎನ್.ಲಿಂಗೇಗೌಡ,
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮ.ಉ.ಯೋ)
9480835504 080-22271998 adpimdmkar@gmail.com
ಮುಷೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂ.
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು
9341375311 080-22271998 jd_mms@yahoo.co.in

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
9480835501 080-22271998 jd_mms@yahoo.co.in
ರಂಗನಾಥ್ ಜಿ.ಎಸ್
ಅಧೀಕ್ಷಕರು
9448863091 080-22271999 jd_mms@yahoo.co.in

 

 

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್