ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ>> ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ - ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು & ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ವಿ.ಸುಮಂಗಳ, ಕ.ಆ.ಸೇ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮ.ಉ.ಯೋ)
080-22242943
9449817874, 9480835500
080-22271998 Jd_mms@yahoo.co.in
-
ಸಹಾಯಕ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಧಿಕಾರಿ(ಮ.ಉ.ಯೋ)
  080-22271998  
ಗಂಗಾಧರ ಎನ್, ಕ.ಆ.ಸೇ.,
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮ.ಉ.ಯೋ)
9480835502 080-22271998  

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮ.ಉ.ಯೋ)
9480835503 080-22271998  
ಟಿ.ಎನ್.ಲಿಂಗೇಗೌಡ,
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮ.ಉ.ಯೋ)
9480835504 080-22271998  
ಮುಷೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂ.
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು
9449081789 080-22271998  

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
9480835501 080-22271998  

ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ