ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ >> ಎನ್.ಜಿ.ಓ.ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ - ದಾನಿಗಳು

ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :


ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 92 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟು 5768 ಶಾಲೆಗಳ 10.66 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಫಲಾನುಭವಿ ಮಕ್ಕ ಳ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

07

2478

439384

2

ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

04

694

506280

3

ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಲಾ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

01

196

28462

 

 

ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ