ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ >>ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಯವ್ಯಯ - ಯೋಜನೆ

Evaluation of Mid Day Meal Scheme :

Evaluation of Mid Day Meal Scheme has been taken up by and independent agency. Earlier Evaluation of the scheme during the year 2005-06 was done by Dr. Rama K. Naik, University of Agricultural Sciences, Dharwad and during 2008-09 evaluation of the programme was entrusted to the consultants M/s. Price Waterhouse Coopers, during 2009-10. The consultants have submitted the evaluation report and the same is being studied by the Govt.

Evaluation report

SL.NO Agency/Institution carried out Evaluation of the Scheme PARTICULARS
02 M/s. Price Waterhouse Coopers, Bangalore, Karnataka Evaluation Report
01 Dr. Rama.K.Naik, University of Agricultural Sciences, Dharwad, Karnataka Evaluation Report

NAME OF MONITORING INSTITUTIONS THEIR ADDRESS AND STATE/DISTRICTS ALLOCATED TO EACH OF THEM

SL.NO Agency/Name of the Monitoring Institution Address Number of districts
01 Institute of Social & Economic Change, Bangalore Institute for Social and Economic Change, Nagarabhavi P.O., Bangalore - 560072  Karnataka 18 districts
02 RIE, Mysore Regional Institute of Education, Manasagangotri, Mysore - 570006 Karnataka 09 districts

ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ