ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ >> ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು :

ಕ್ರ ಸಂ ವಿವರ
01 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ