ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ >> ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ_ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು :

  1. ಫಲಾನುಭವಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶ.
  2. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.
  3. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾ ವೆಚ್ಚದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ.
  4. ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶ.
  5. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ.

 

 

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್