ಮುಖಪುಟ >> ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ >> ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ದಾಖಲಾತಿ 2017

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ದಾಖಲಾತಿ 2017:

ಕ್ರ ಸಂ
ವಿವರ
ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
10
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15-04-2017ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 07-04-2017
09
2017-18ನೇ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಆಲ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 30-03-2017
08
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 15-03-2017
07
ಘನ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಿನಾಂಕ:18-01-2017ರಲ್ಲಿ ರಿ.ಅ.4825/2015 ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರು ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. 04-02-2017
06
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ. 03-02-2017
05
ಘನ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಿನಾಂಕ:16-01-2017ರಲ್ಲಿ ರಿ.ಅ.4825/2015 ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರು ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. 01-02-2017
04
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಹಿತಿ. 19-01-2017
03
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 18-01-2017
02
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 07-01-2017
01
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ದಾಖಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 16-12-2016
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ  ಅದಿನಿಯಮ, 2012.  
  ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, 2009.  
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |ಕಾಯ್ದೆಹಕ್ಕು