ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
02
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. 22-09-2017
01

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ “ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ"ಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.

22-09-2017

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
07
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. 22-09-2017
06
ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಧನಸಹಾಯದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. 22-09-2017
05
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. 22-09-2017
04
ಶಿಕ್ಷಕರ/ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. 21-09-2017
03
ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. 21-09-2017
02
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮೃತ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಧನ ಸಹಾಯದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. 22-09-2017
01

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಧನ ಸಹಾಯದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.

22-09-2017

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
02
ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. 21-09-2017
01

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನಸಹಾಯದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.

22-09-2017

ಇತರೆ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
05

ಶಾಲಾ / ಕಾಲೇಜು ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯುಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.

24-09-2016
04

ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜಿನ ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಮೂನೆ.

22-09-2017
03

KSTBF ಚಲನ್ ನಮೂನೆ.

21-09-2017
02

KSSWF ಚಲನ್ ನಮೂನೆ.

21-09-2017
01

NFTW ಚಲನ್ ನಮೂನೆ.

21-09-2017
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್