Skip to content
ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ >> ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಯವ್ಯಯ-ಯೋಜನೆ

ಆಯವ್ಯಯ :(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಪಾಲು 2016-17
ರಾಜ್ಯ
109064.33
ಕೇಂದ್ರ
49671.67
ಒಟ್ಟು
158736.00

ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ :

ತರಗತಿ

ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು

ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು

ಒಟ್ಟು

ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ರೂ.ಪೈ

ರೂ.ಪೈ

ರೂ.ಪೈ

ರೂ.ಪೈ

ರೂ.ಪೈ

1-5

1.65

2.48

4.13

-

75

6-8

2.47

3.71

6.18

-

75

9-10

6.18

-

6.18

75

-

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ.

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್