Skip to content

Reports and Formats

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
07
ಶಾಲಾ ತಪಾಸಣೆಯ ನಮೂನೆಗಳು. 03-01-2012
06
ಮ.ಉ.ಯೋ.ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು(ಕರ್ತವ್ಯ ಪಟ್ಟಿ). 03-01-2012
05
ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಪಾಸಣಾ ನಮೂನೆ. 03-01-2012
04
ಕಛೇರಿ ಭೇಟಿ ನಮೂನೆಗಳು. 03-01-2012
03
ಶಾಲಾ ಭೇಟಿ ನಮೂನೆಗಳು. 03-01-2012
02
2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (AWP) ಮತ್ತು ಆಯವ್ಯಯದ ನಮೂನೆಗಳು. 03-01-2012
01
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ(ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಮೂನೆ)

 

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್