Skip to content
ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
03
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿರಿವ ಕುರಿತು. 17-02-2021
02
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ. 17-06-2017
01

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(i)(ಬಿ) ಕೈಪಿಡಿ

17-06-2017

 

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್